72,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zakończyło zmagania z egzaminem maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 na RMF 24 opublikujemy arkusz zadań oraz przykładowe odpowiedzi opracowane przez ekspertów dla portalu Interia.pl.

Matura 2020 z geografii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się w piątek (19 czerwca) rano  o godz. 9 i zakończyła po 180 minutach. Tyle czasu na zmierzenie się ze wszystkimi zadaniami mieli tegoroczni abiturienci. A nie było ich mało. Geografia jest jednym z najchętniej zdawanych przedmiotów dodatkowych. W tym roku arkusze z tego przedmiotu na maturze otrzymało w sumie 72,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 26,6 proc. wszystkich zdających.

Geografię wyprzedził - pod względem popularności - jedynie angielski rozszerzony. Matura z tego przedmiotu odbywała się na samym początku sesji egzaminacyjnej.


MATURA 2020: GEOGRAFIA - arkusz CKE (pobierz tutaj) 

Barwny załącznik do arkusza z geografii (pobierz tutaj)


Wszystkie odpowiedzi dostępne na stronie Interia.pl

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie można przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2020 w reżimie sanitarnym

Organizacja tegorocznych egzaminów wygląda zupełnie inaczej niż sesje maturalne z poprzednich lat. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły i w salach, w których odbywają się egzaminy są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.