Od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje będą podejmowały organy prowadzące. Muszą przy tym stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Dopiero na koniec dna będzie wiadomo, ile placówek zdecydowało się na otwarcie i przyjęcie maluchów pod opiekę. Dane na ten temat mają spływać do kuratoriów. Jeśli bowiem dyrektor żłobka czy przedszkola uzna, że w tym momencie nie może spełnić wytycznych sanitarnych, może zawiesić na czas ograniczony działalność swojej placówki.


Wytyczne ministerstwa edukacji dla przedszkoli

W ubiegłym tygodniu zapowiadając otwarcie przedszkoli MEN podało, że ze względu na epidemię koronawirusa organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo miałyby mieć dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeżeli rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Wytyczne GIS

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w grupie przedszkolnej czy też w grupie w żłobku nie powinno być więcej niż 12 dzieci jednocześnie w jednej sali pod opieką jednego wychowawcy.

Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

W sali nie może być zabawek, których nie można uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.

Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący, rodzice powinni mieć rękawiczki oraz zakryte usta i nos.

Zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach oraz żłobkach zostały zawieszone w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia zajęć zdalnie. Zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja.