Niebawem rozpocznie się rekrutacja do liceów na rok szkolny 2022/2023. Aby dostać się do dobrej placówki, uczeń ósmej klasy musi uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie oraz mieć dobre oceny. Liczy się także dodatkowa aktywność. Jak przeliczyć punkty do liceum? Kiedy odbędą się egzaminy ósmoklasisty? O czym muszą pamiętać uczniowie oraz rodzice?

Rekrutacja do liceum odbywa się zawsze w kilku etapach. Najpierw - jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty - uczeń musi złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie zaświadczenia z wynikami do konkretnego liceum.

Po podaniu przez licea listy zakwalifikowanych uczniów, muszą oni złożyć w wybranej przez siebie placówce deklarację woli przyjęcia do szkoły. W tym celu musimy donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Następnie szkoły publikują ostateczne listy z kandydatami, którzy dostali się do danego liceum. Później zaczyna się drugi etap rekrutacji w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsce. Jego przebieg podobny jest do pierwszego.

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku szkół, w których przeprowadzane są sprawdziany językowe, testy umiejętności lub próby sprawności fizycznej. Terminy oraz zasady takiej rekrutacji ustalają same placówki.

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2022?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już terminy egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w tym roku:

 • język polski - 24 maja 2022 r. (wtorek) - godz. 9:00;
 • matematyka - 25 maja 2022 r. (środa) - godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. (czwartek) - godz. 9:00.

Znane są również już terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski - 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - godz. 9:00;
 • matematyka - 14 czerwca 2022 r. (wtorek) - godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 r. (środa) - godz. 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

Rekrutacja do liceum 2022. Jak liczone są punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Podczas rekrutacji do liceum można uzyskać maksymalnie 200 punktów. Z egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie połowę tych punktów, czyli 100.

Jeśli chodzi o język polski i matematykę - liczbę otrzymanych punktów procentowych należy pomnożyć przez 0,35. Oznacza to, że z egzaminu z tych dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 70 punktów - po 35 z każdego. Jeśli chodzi o język obcy nowożytny - w tym przypadku liczbę punktów mnożymy przez 0,3 - czyli najwięcej można zdobyć 30 pkt.

Rekrutacja do liceum 2022. Punkty za oceny i dodatkową aktywność

Podczas rekrutacji do liceum brane są pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematyka, a także dwa, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy.

 • Ocena celująca - 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra - 17 punktów,
 • Ocena dobra - 14 punktów,
 • Ocena dostateczna - 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca - 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty:

 • Świadectwo z paskiem - 7 punktów,
 • Wolontariat szkolny - 3 punkty,
 • Konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe - od 2 do 10 punktów, ale nie więcej niż w sumie 18.

Rekrutacja do liceum 2022. Terminy

W ubiegłym roku pierwszy etap rekrutacji rozpoczął się 17 maja, a zakończył 21 czerwca. W tym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ogłosiło jeszcze dat, chociaż niektóre samorządy już przygotowały terminarz. Tak jest m.in. w przypadku Krakowa:

 • od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkół;
 • od 16 maja do 30 maja 2022 r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe;
 • od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.- możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku.

Terminy uzupełniania wniosków: 

 • od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii);
 • 19 lipca 2022 r. godz. 10.00 - opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół;
 • od 19 lipca do 25 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;
 • 26 lipca 2022 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Pełny terminarz dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie dostępny jest na stronie portaledukacyjny.krakow.pl.