Maturzyści punktualnie o 9 rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z filozofii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Arkusz i propozycje rozwiązań z matematyki opublikujemy na RMF24.pl!

Maturzyści punktualnie o 9 rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będzie egzamin z filozofii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Arkusz i propozycje rozwiązań z matematyki opublikujemy na RMF24.pl!
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński /PAP

Środa to kolejny dzień maturalnego maratonu. Uczniowie - którzy zadeklarowali taką chęć - już o godzinie 9:00 przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym z tego przedmiotu odbył się w poniedziałek 7 maja.

Do przeprowadzenia egzaminu wykorzystuje się Wybrane wzory matematyczne, które zapewnia zdającym szkoła. Można je również pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin będzie trwał 180 minut.

Na RMF24.pl opublikujemy arkusz i propozycje rozwiązań! Przygotują je eksperci portalu Interia.pl!

Tego dnia dnia swoją wiedzę sprawdzą także abiturienci, u których wśród wybranych przedmiotów na maturze znalazła się filozofia. Ten egzamin rozpocznie się o godzinie 14:00.

Matura 2018: Zobacz arkusze i propozycje rozwiązań z dotychczas przeprowadzonych egzaminów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski. 

Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.