Polski, matematyka i język nowożytny - te przedmioty obowiązkowo muszą zdać uczniowie kończący szkoły podstawowe. Egzaminy ósmoklasistów zaczynają się już we wtorek 24 maja. O godz. 9 ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim. Sesja zakończy się 26 maja - egzaminem z języka nowożytnego. Na rmf24.pl będziemy publikować arkusze i propozycje rozwiązań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W tym roku egzamin ósmoklasisty będzie zdawać 502,6 tys. uczniów. Przystąpi do niego także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. 

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz czwarty - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Ósmoklasiści muszą zdać na egzaminie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język nowożytny. Uczniowie mogą zdawać egzamin z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Największa grupa ósmoklasistów - 97,5 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

  • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 - język polski
  • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - matematyka
  • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny).

Termin dodatkowy:

  • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 9:00
  • 14 czerwca 2021 r. (wtorek) - matematyka, godz. 9:00
  • 15 czerwca 2022 r. (środa) - język obcy nowożytny godz. 9:00

Ile czasu trwa egzamin ósmoklasisty?

Najwięcej czasu ósmoklasiści będą mieli na napisanie testu z języka polskiego - 120 minut. Matematykę będę musieli rozwiązać w ciągu 100 minut, a język nowożytny w ciągu 90 minut.

Pracę z arkuszem można przedłużyć. Uprawnienia mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- z języka polskiego - nie więcej niż o 60 minut

- z matematyki - nie więcej niż o 50 minut

- z języka obcego nowożytnego - nie więcej niż o 45 minut.

Na egzamin uczeń może mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń elektronicznych. 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Kiedy ósmoklasiści poznają wyniki egzaminu?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Ile punktów można dostać na egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - bez niego nie ma możliwości ukończenia szkoły podstawowej. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty może dostać maksymalnie 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Świadectwo a rekrutacja do wymarzonej szkoły podstawowej

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia

W sumie, łącznie z rezultatem egzaminu ósmoklasisty, uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać 200 punktów. Wliczane są oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotówSzóstka na świadectwie to 18 punktów, ocena bardzo dobra - 17, dobra - 14, dostateczna - 8, a dopuszczająca zaledwie 2. Siedem dodatkowych daje uczniowi czerwony pasek.

Dodatkowe 18 punktów rekrutacyjnych można zyskać za wybitne osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratoria na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe ujęte w rozporządzeniu MEN.

Ósmoklasista może dostać także dodatkowe trzy punkty, jeśli w czasie nauki szkolnej włączał się w działania wolontariatu. Może to być pomoc w schroniskach dla zwierząt, fundacjach, czy samorządzie szkolnym. Musi być to jednak ujęte na świadectwie.