Przed uczniami najwyższych klas szkół podstawowych pierwszy poważny sprawdzian, który będzie miał wpływ na dalszą naukę. Pod koniec maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje o teście, który podsumowuje naukę w podstawówce. Na stronach RMF24 - w naszym specjalnym raporcie Egzamin ósmoklasisty 2022 - opublikujemy arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi przygotowanymi przez naszych ekspertów.

Kiedy będą egzaminy ósmoklasisty w 2022 roku?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 24 do 26 maja. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły

Każdy z ósmoklasistów podchodzi do egzaminu z trzech przedmiotów. Są nimi język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Uczniowie mogą zdawać egzamin z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 - język polski
 • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - matematyka
 • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny).

Termin dodatkowy:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 9:00
 • 14 czerwca 2021 r. (wtorek) - matematyka, godz. 9:00
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) - język obcy nowożytny godz. 9:00

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty wraz z dodatkowymi terminami znajdziecie TUTAJ>>>

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Nie oznacza to jednak, że jego wynik nie jest istotny. Liczba punktów uzyskana na egzaminie ósmoklasisty będzie miała znaczący wpływ na uzyskanie miejsca w wymarzonej szkole ponadpodstawowej. Wynik nie ma jednak wpływu na ukończenie podstawówki.

Po raz pierwszy test ósmoklasisty przeprowadzono w 2019 roku. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Test ósmoklasisty 2022 przeprowadzony zostanie w trzy kolejne dni: 24, 25 i 26 maja. Pierwszego dnia ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim. Na wykonanie zdań będą mieli dwie godziny. Drugiego dnia rozwiązywać będą zadania matematyczne, a potrwa to 100 minut. W ostatnim, najkrótszym dniu egzaminu w 1,5 godziny trzeba będzie odpowiedzieć na pytania dotyczące języka obcego.

 • język polski - 120 minut
 • matematyka - 100 minut
 • język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny) - 90 minut

Pracę z arkuszem można przedłużyć. Uprawnienia mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 • z języka polskiego - nie więcej niż o 60 minut 
 • z matematyki - nie więcej niż o 50 minut 
 • z języka obcego nowożytnego - nie więcej niż o 45 minut


Co zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin ósmoklasisty uczniowie mogą przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem bądź atramentem. Na test z matematyki można zabrać ze sobą również linijkę. ‎

W czasie sprawdzianu nie można korzystać z kalkulatorów ani słowników. Do sali egzaminacyjnej nie można także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i zadania otwarte, w których egzaminowany samodzielnie formułuje odpowiedź.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju, jednak jeśli uczeń ‎z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, będzie mógł to zrobić w czerwcu.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy w lipcu. Uczniowie poznają swoje wyniki już pierwszego dnia miesiąca, a tydzień później otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎rezultatach. W dokumencie znajdą wynik procentowy (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej zdobyty z danego przedmiotu) oraz wynik na skali ‎centylowej z każdego przedmiotu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna dla tej drugiej skali podaje tu przykład:

Uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ Uczeń lub jego rodzice mają jednak prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zdającego w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach testu.

Po przejrzeniu pracy mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Składa się go do dyrektora OKE do 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowy dokument i wydaje nowe zaświadczenie.

Egzamin ósmoklasisty a wymarzona szkoła ponadpodstawowa

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej mają laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich oraz finaliści krajowych olimpiad konkursów przedmiotowych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, najwięcej punktów można zdobyć za dobry wynik egzaminu ósmoklasisty. Następnie cenione są wymienione na świadectwie ukończenia podstawówki oceny z języka polskiego i matematyki, a także dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji do danego oddziału.

Kolejne punkty kandydat otrzymuje za świadectwo z wyróżnieniem, nagrody w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. Kilka dodatkowych punktów można także uzyskać dzięki aktywności społecznej, w tym wolontariatu. Wszelkie działania muszą być jednak wpisane w świadectwo ukończenia szkoły.

Test już bez pandemii

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała w połowie kwietnia, że podczas egzaminów nie będą obowiązywały odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Podczas egzaminów obowiązują natomiast Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.

Opracowanie: