​Polsce grozi pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za tak zwane strefy wolne od LGBT. Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku ze strefami.

Komisja Europejska informuje, że polskie władze nie odpowiedziały w pełni i właściwie na jej zapytanie dotyczące charakteru i wpływu rezolucji o tzw. strefach wolnych od ideologii LGBT. 

Instytucja obawia się, że deklaracje te mogą naruszać prawo UE o niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Komisja chciała przeprowadzić szczegółową analizę zgodności tych uchwał z prawem Unii Europejskiej. Potrzebowała odpowiednich i wyczerpujących informacji od polskich władz. 

Pomimo wyraźnego apelu KE z lutego, do tej pory polskie władze nie dostarczyły żądanych informacji. 

Polska utrudnia zatem Komisji wykonywanie uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów oraz narusza zasadę lojalnej współpracy z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, która zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia rzeczywistej współpracy z instytucjami unijnymi. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia z powodu braku współpracy.

Jest jeszcze jedno postępowanie

KE wszczęła także podobne postępowanie przeciwko Węgrom. Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. 

W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im uzasadnionej opinii, a na dalszym etapie skierować je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Opracowanie: