Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią dzisiaj do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z języka kaszubskiego i z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Wszystkie egzaminy przeprowadzone będą w reżimie sanitarnym. Poniedziałek jest ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych egzaminem obowiązkowym na maturze obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki (wszystkie obligatoryjne na poziomie podstawowym) oraz z jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym).

Matura bez egzaminów ustnych

Abiturienci ze szkół dla mniejszości nie muszą za to w tym roku przystępować do trzech - obowiązkowych dla nich w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego, z języka obcego i z języka ojczystego. Egzaminy ustne przeprowadzane są w tym roku tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 156 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 70 osób. Litewski ma zdawać 20 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 15 osób, ukraiński - 34, litewski - 20 osób.

Egzaminy w szkołach dwujęzycznych

Języki kaszubski należy na maturze do grupy przedmiotów dodatkowych do wyboru. Można go zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Egzamin zostanie przeprowadzony rano. Według CKE chęć zdawania egzaminu pisemnego z kaszubskiego zadeklarowały 33 osoby.

W poniedziałek zostaną też przeprowadzone pisemne egzaminy z różnych przedmiotów: z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki - w językach obcych. Przystępują do nich absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te będą się rozpoczynać o różnych godzinach, każdy potrwa 80 minut. Pierwszy - z matematyki - ma się zacząć o godz. 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o 10.35. Następne będą się zaczynać mniej więcej co półtorej godziny: geografia - o godz. 12.10, biologia - o godz. 13.45, chemia - o godz. 15.20. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki - zaplanowano na godz. 16.55.

Matura 2020

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu. Przeprowadzona będzie ona w dniach 8-14 lipca.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.


Arkusze oraz przykładowe rozwiązania z tegorocznych egzaminów maturalnych znajdziecie w naszym specjalnym raporcie