Zakończył się egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Już o 14:00 na RMF 24 opublikujemy arkusz zadań wraz z przykładowymi odpowiedziami opracowanymi przez ekspertów dla portalu Interia.pl.

Język niemiecki od lat jest drugim najczęściej wybieranym przez abiturientów językiem obcym. Chęć przystąpienia do egzaminu z języka Goethego zadeklarowało w tym roku 11 tys. maturzystów. Razem z tegorocznymi absolwentami szkół średnich i techników do egzaminu przystąpili abiturienci z wcześniejszych roczników.


MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI (poziom PODSTAWOWY) - arkusz CKE (pobierz tutaj) 

MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI (poziom podstawowy TRANSKRYPCJA) - arkusz CKE (pobierz tutaj) Wszystkie odpowiedzi do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego są publikowane na portalu Interia.pl

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie można przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2020 w reżimie sanitarnym

Organizacja tegorocznych egzaminów wygląda zupełnie inaczej niż sesje maturalne z poprzednich lat. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły i w salach, w których odbywają się egzaminy są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.