Dobra wiadomość dla części mieszkańców regionów przygranicznych. Ich protesty zdają się odnosić skutek, bo Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt rozporządzenia, które m.in. znosi przymusową 14-dniową kwarantannę po przekroczeniu granicy. I to już od poniedziałku.


Z dwutygodniowej kwarantanny zwolnieni mają być ci, którzy pracują po drugiej stronie granicy albo się tam uczą. Ważne, żeby w czasie kontroli przez straż graniczną mieć zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły czy uczelni.

Proponowany przepis nie dotyczy natomiast pracowników medycznych i tych, którzy pracują w jednostkach pomocy społecznej.

To na razie projekt. Konsultacje społeczne trwają, a opinie w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia może przesłać każdy. Trwają one do piątku do godziny 12:00.

Jak usłyszał w ministerstwie reporter RMF FM niewykluczone , że już w sobotę zapadną oficjalne decyzje tak, żeby - zgodnie z projektem - od 4 maja kwarantanna dla mieszkańców regionów przygranicznych mogła być zniesiona.

Oto fragment projektu ministerstwa:

"Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

1)            w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w  tych państwach;

2)            przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową dokumentują Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w państwie sąsiadującym.

5. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). Osoby takie mają obowiązek odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi".

Ministerstwo czeka na ewentualne opinie pod adresem: RMrozp.epidemia@mz.gov.pl

 

Opracowanie: