Już dziś pierwszy z egzaminów ósmoklasisty w 2023 roku. Uczniowie będą pisać sprawdzian z języka polskiego. Jutro zmierzą się z egzaminem z matematyki, a w czwartek 25 maja przyjdzie czas na test z języka obcego. Arkusze wraz z propozycją rozwiązań przygotowaną przez naszych ekspertów będziemy publikować po zakończonych egzaminach – od wtorku do czwartku. Ósmoklasisto, sprawdź na RMF24.pl jak ci poszło!

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzaminu nie można jednak nie zdać.

Nie ma określonego minimalnego progu punktów, który należy osiągnąć. Wyniki sprawdzianów będą jednak decydujące dla wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę.

Ósmoklasiści przystąpią w 2023 roku do egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Każdy uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Do wyboru ósmoklasistów pozostają języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

Każdy ze sprawdzianów będzie pisemny. W arkuszach egzaminacyjnych pojawią się zadania otwarte i zamknięte.

Egzamin ósmoklasisty 2023 przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni od 23 maja:

  • 23 maja - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut;
  • 24 maja - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut;
  • 25 maja - egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.

Wszystkie sprawdziany rozpoczynają się o 9 rano. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym terminie, będą mieć drugą okazję - w dniach 12-14 czerwca.

Na egzamin można starać się o dodatkowy czas. Uprawnienia mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy:

  • języka polskiego - nie więcej niż o 60 minut;
  • matematyki - nie więcej niż o 50 minut;
  • języka obcego nowożytnego - nie więcej niż o 45 minut. Przedłużenie nie dotyczy cudzoziemców.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023. JĘZYK POLSKI. ARKUSZE CKE>>> 

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Test

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów - o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

Egzamin potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut. 

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Tu opublikujemy arkusze CKE i rozwiązania >>>

Egzamin ósmoklasisty 2023: Gdzie znaleźć rozwiązania?

Egzaminy ósmoklasisty trwają od 23 do 25 maja (wtorek, środa, czwartek). Po każdym sprawdzianie (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje około godziny 13 arkusze, które można będzie znaleźć na naszej stronie.

Każdego dnia trwania egzaminów ósmoklasistów na stronie RMF24.pl i w naszym raporcie specjalnym pojawią się gotowe propozycje rozwiązań poszczególnych sprawdzianów. Poniżej opublikujemy także linki do rozwiązań z poszczególnych przedmiotów. 

Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają swoje wyniki egzaminów 3 lipca6 lipca ósmoklasiści otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach swoich sprawdzianów. Zaświadczenie będzie zawierać wynik procentowy i wynik na skali centylowej, który pokaże odsetek ósmoklasistów uzyskujących wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Wynik centylowy umożliwia porównanie swoich osiągnięć z pozostałymi uczniami przystępującymi do egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Co można przynieść na sprawdzian?

Na egzamin ósmoklasista może przynieść ze sobą jedynie przybory do pisania: pióro albo długopis z czarnym tuszem lub atramentem. Na egzaminie z matematyki powinien mieć ze sobą także linijkę.

Należy jednak pamiętać, że ósmoklasiści nie mogą na sprawdzianie korzystać ze słowników i kalkulatorów. Nie można również korzystać z telefonów, smartwatchów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Czy można zostać zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty?

Z egzaminu ósmoklasisty można zostać zwolnionym. Uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad z danego przedmiotu albo laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim, czy ponadwojewódzkim są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowy wykaz olimpiad i olimpiad można znaleźć w tym miejscu.

Uczeń, który zostanie zwolniony z egzaminu dzięki wygranej olimpiadzie lub konkursowi, otrzyma w zaświadczeniu informację o zwolnieniu z egzaminu ósmoklasisty i maksymalny wynik z danego przedmiotu.

Egzamin z języka polskiego - 23 maja

Egzamin ósmoklasisty 2023 rozpoczyna się 23 maja testem z języka polskiego.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza to zadania odnoszące się do fragmentów tekstu literackiego i nieliterackiego: naukowego, popularnonaukowego, publicystycznego. W tej części mogą pojawić się też zadania sprawdzające wiedzę językową, np. zadania odnoszące się do przysłów i frazeologizmów.

Druga część arkuszu to wypowiedź pisemna. Uczniowie mają do wyboru wypowiedź twórczą - opowiadanie, lub odtwórczą - rozprawkę. W zadaniu określona jest minimalna liczba słów jaką powinna liczyć praca.

W pierwszej części egzaminu uczniowie znajdą zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, typu A,B,C,D lub PRAWDA/FAŁSZ. Zadania z lukami do wypełnienia. Zadania otwarte, w których ósmoklasiści muszą napisać krótszą formę pisemną i zadania z dłuższą wypowiedzią pisemną.

Tematy wypracowań z poprzednich lat, arkusze CKE oraz listę lektur obowiązkowych z języka polskiego znajdziecie tutaj.

Egzamin z matematyki - 24 maja

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki zaplanowano na 24 maja. Zacznie się również o godzinie 9 rano.

Na sprawdzianie z matematyki na pewno pojawią się zadania tekstowe dotyczące geometrii, działania na procentach i ułamkach oraz zadania zamknięte dotyczące wartości wyrażeń ułamkowych, wartości pierwiastków czy odczytywania danych z osi.

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych zadań z matematyki na egzaminie ósmoklasisty i arkusze CKE z poprzednich lat znajdziecie tutaj.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. Pracę z arkuszem można przedłużyć, ale nie więcej niż o 50 minut. Uprawnienia mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy.

Egzamin z języka obcego - 25 maja

25 maja o godzinie 9 rano ósmoklasistów czeka ostatni egzamin z języka obcego. Najwięcej uczniów wybiera sprawdzian z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje kilka części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną.

Zadania na sprawdzianie odpowiadać będą poziomowi B1.

Test znajomości języka angielskiego dla ósmoklasistów będzie składał się z 20-25 minutowej części listeningu, zadań otwartych i zamkniętych jednokrotnego wyboru, zadań z luką i fragmentów do tłumaczenia. Egzamin kończy krótka forma pisemna zawierająca od 50 do 120 wyrazów.

W poprzednich latach uczniowie przygotowywali e-maila, ale w arkuszu egzaminacyjnym mogą również pojawić się wpis na blogu i wiadomość.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego razem z arkuszami CKE podajemy tutaj.