Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się na posiedzeniu za odrzuceniem noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zdecydowano, że zgłoszone wcześniej przez Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości poprawki zostaną przedstawione jako wniosek mniejszości.

W komisji zasiada dziesięciu senatorów w tym siedmiu z Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałkowym posiedzeniu udział wzięli wszyscy senatorowie, w tym dwóch zdanie.

Za złożonym przez senatora Ryszarda Bobera z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) pismem o odrzuceniem nowelizacji zagłosowało pięciu senatorów PiS oraz dwóch Koalicji Obywatelskiej, a także sam wnioskodawca. Dwóch senatorów PiS wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw wnioskowi o odrzucenie nowelizacji.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zakładają one m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. 

Poprawki dotyczą także m.in. rekompensat dla "poszkodowanych" przez nowelę branż. Według Pęka, pomoc z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności będzie przysługiwać także rolnikom prowadzącym chów lub hodowlę zwierząt na ubój rytualny. 

Rekompensaty mają być przyznawane na wniosek podmiotu lub rolnika, którego działalność została utrudniona. 

Rada Ministrów określi na drodze rozporządzenia organ lub podmiot właściwy do przyznania rekompensaty i szczegółowy tryb przyznawania rekompensaty, mając na uwadze rzeczywiste straty z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych - powiedział Pęk.

Inna poprawka dotyczy możliwości prowadzenia schronisk przez prywatnych przedsiębiorców. Jak zaznaczył wicemarszałek Senatu, przepisy "mają zmierzać do wprowadzenia mechanizmu weryfikacji przedsiębiorców uprawionych do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt". 

Było dużo zastrzeżeń dotyczących możliwości prowadzenia schronisk dla przedsiębiorców - dodał.

W sprawie tych poprawek nie odbyło się głosowanie, ponieważ komisja przyjęła wniosek senatora Bobera o odrzucenie nowelizacji w całości. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione jako wniosek mniejszości komisji.

Stanowisko komisji wraz z wnioskiem mniejszości zaprezentowane zostanie na posiedzeniu plenarnym Senatu, który we wtorek zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Zmiany w przepisach mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Wyjątkiem mają być m.in. przepisy dotyczące zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisy dotyczący m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.