Takiego rozwiązania nie wyklucza Jarosław Kaczyński. Przez taki most - zdaniem premiera - mogłaby przebiegać obwodnica Augustowa, gdyby Polska przegrała proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Takie rozwiązanie byłoby jednak o 300 milionów złotych droższe.

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do budowy dwóch podlaskich

obwodnic: Augustowa i Wasilkowa. Przeciwko przebiegowi obwodnicy Augustowa przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy protestują organizacje ekologiczne.

Trybunał wydał już w kwietniu zakaz przeprowadzenia

zalesiania, które miałoby być kompensatą przyrodniczą z związku z budową obwodnicy Augustowa. Strona polska podkreślała, że żadne prace zalesieniowe nie są prowadzone.

Budowa obwodnicy Augustowa trwa od końca marca, wcześniej

wykonywano prace geodezyjne. Roboty ziemne są prowadzone poza obszarami chronionymi należącymi do europejskiej sieci ochrony Natura 2000 - tam nie mogą być prowadzone ze względu na okres ochronny związany z lęgami ptaków.