Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych już w maju podejdą do pierwszego ważnego egzaminu w życiu. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty? Z jakich przedmiotów muszą przygotować się uczniowie? Czy można nie zdać egzaminu? Sprawdźcie, jak będzie przebiegał egzamin ósmoklasisty 2023.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Nie można go nie zdać, ale jego wynik ma duży wpływ na dalszą edukację i decyduje o tym, w jakiej szkole uczeń będzie kontynuował naukę. 

Do egzaminu ósmoklasisty podchodzą uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasie, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty: Terminy i obowiązkowe przedmioty

Uczniowie w tym roku podejdą do egzaminu w dniach 23-25 maja. Uczeń, który z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie może do niego przystąpić, podejdzie do egzaminu w dodatkowym terminie w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasiści zmierzą się zarówno z zadaniami zamkniętymi, czyli takimi, w których wybierają jedną odpowiedź z kilku podanych. Pojawią się również zadania otwarte, w których uczeń sam musi sformułować pisemną odpowiedź.

Przykładowe zadania i arkusze egzaminacyjne z zadaniami egzaminacyjnymi z poprzednich lat dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co uczeń może mieć ze sobą na egzaminie?

Na egzamin ósmoklasiści mogą wnieść ze sobą wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem, a na matematykę dodatkowo linijkę.

Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej, czyli odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Kto jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎