Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach poszukuje pracowników. Wśród wymagań znalazły się między innymi niekaralność i prawo jazdy kat. B. Czasu nie ma wiele, termin składania dokumentów minie 9 lutego 2023 r.

40 miejsc pracy czeka na kandydatów w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach. Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:

  • jest obywatelem polskim,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
  • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Na przyszłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej czekać będą zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego, a także przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Pracownicy tej instytucji wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej - wylicza Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Do obowiązków pracowników należy również wykrywanie przestępstw związanych z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów, które są objęte ograniczeniami lub zakazami.

Ponadto funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej kontrolują ruch i transport drogowy, do ich obowiązków należy również współpraca z organami celnymi innych państw.