Białoruski, ukraiński, litewskiego i kaszubski. Te języki zdawali w czwartek na maturze uczniowie ze szkół mniejszości narodowych. To był dla nich czwarty obowiązkowy egzamin.

Arkusz z j. białoruskiego na poziomie podstawowym

Arkusz z j. białoruskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz z j. litewskiego na poziomie podstawowym

Arkusz z j. ukraińskiego na poziomie podstawowym

Arkusz z j. ukraińskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz z. j. kaszubski na poziomie podstawowym

Arkusz z j. kaszubskiego na poziomie rozszerzonym

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowili piszący egzamin z języka białoruskiego (233 osoby). Drugą co do liczebności grupę stanowili zdający język ukraiński (90 osób). Maturę z litewskiego chciało natomiast zdawać 31 osób. Białoruski na poziomie rozszerzonym chciało zdawać 13 osób, ukraiński - 16. Nikt nie zadeklarował z kolei chęci zdawania egzaminu z litewskiego na poziomie rozszerzonym.

Język kaszubski jest na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych. Przystępujący do egzaminu z tego języka regionalnego mogli go zdawać na jednym wybranym poziomie lub na obu poziomach. Niezależnie od tego mogli, jeśli chcieli, zdawać tylko egzamin ustny, mogli też zdawać ustny i pisemny. Według CKE, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 25 osób, a na poziomie rozszerzonym - osiem osób. Osiem osób zadeklarowało też chęć zdawania ustnego egzaminu z kaszubskiego.

W językach obcych przeprowadzone zostaną również egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Matury potrwają do 28 maja


Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli.

Ci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych przez CKE majowych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.