Ogromną większością głosów Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Karty Praw Podstawowych. Europosłowie zwrócili się z gorącym apelem do Polski i Wielkiej Brytanii, aby zrezygnowały z protokołu ograniczającego stosowanie dokumentu w tych dwóch krajach.

Za rezolucją głosowało 534 posłów, 85 było przeciw i 21 wstrzymało się od głosu. Eurodeputowani tym samym upoważnili swego przewodniczącego do proklamowania KPP wraz z szefami pozostałych unijnych instytucji, co przewidziane jest na 12 grudnia, dzień przed podpisaniem w Lizbonie nowego Traktatu Reformującego UE.

Przyjęta po raz pierwszy przez unijne instytucje już w 2000 r. Karta Praw Podstawowych ma stać się, wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2009 r. Traktatu Reformującego, dokumentem prawnie wiążącym o takiej samej randze jak traktaty.

W zdecydowanej większości KPP nie tworzy nowych praw lub zasad, tylko w sposób widoczny odzwierciedla prawa już zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oenzetowskich Paktach Praw Człowieka i Europejskiej Karcie Socjalnej lub wynikające z konstytucyjnej tradycji państw członkowskich.