Uzupełnienie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i dostosowanie ich do regulacji unijnych oraz m.in. zawieszenie biegu terminów przedawnienia karalności czynów w związku ze stanem epidemii - przewiduje poselski projekt zmian w Kodeksie karnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zamieszczony na stronach Sejmu.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu tej propozycji, która - jak wynika z informacji na stronach Sejmu - wpłynęła w piątek do Izby, głównym z jej założeń jest dostosowanie zapisów Kodeksu karnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2017 r.

Autorzy projektu zastrzegli, że "zdecydowaną większość przepisów unijnych dotyczących zwalczania terroryzmu należy uznać za już obecnie implementowane do polskiego prawa". Przykładowo - jak wskazano - w prawie karnym istnieje już definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym, jest karane finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz działalność w ramach grupy przestępczej o charakterze terrorystycznym.
Natomiast - jak wskazano - przepisy unijne zobowiązują także do "ścigania zachowań polegających na otrzymywaniu instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących lub niebezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw (...) o charakterze terrorystycznym".

W związku z tym do przepisu Kodeksu karnego mówiącego, że karze do pięciu lat więzienia podlega osoba, która "rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione" zaproponowano dodanie zmodyfikowanego zapisu, zgodnie z którym ta sama kara groziłaby temu, kto "w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie takiego przestępstwa lub samodzielnie zapoznaje się z treściami" mogącymi ułatwić zamach terrorystyczny.

Inna z proponowanych zmian dotyczy terminów przedawnień. "Ogłoszenie stanu epidemii z powodu Covid-19 wprowadziło szereg ograniczeń, które przekładają się również na postępowania sądowe w sprawach karnych. W sprawach wieloosobowych, w których np. występuje wielu oskarżonych lub świadków, konieczność zachowania wymogów sanitarnych podczas rozpraw może wpływać negatywnie na czas prowadzenia postępowań. (...) Na przedłużenie postępowań wpływa również np. objęcie kwarantanną oskarżonych, świadków, biegłych, a w szczególności sędziów albo ławników. W konsekwencji tego może dochodzić do przedawnienia karalności przestępstw z przyczyn obiektywnych, tj. mimo że organy ścigania i sądy nie prowadzą postępowań w sposób opieszały" - oceniono w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano, "istnieje więc ryzyko, że podejrzani lub oskarżeni mogą nie ponieść odpowiedzialności karnej w wyniku tego, że postępowania karne są prowadzone w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego".

"Brak zawieszenia biegu terminów przedawnienia w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego może więc zostać uznany za zaniechanie ustawodawcy, który nie zapewnia właściwej ochrony pokrzywdzonym" - podkreślono w uzasadnieniu.

W związku z tym w projekcie zaproponowano dodanie do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zapisu głoszącego, że "w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe".

Ponadto w projekcie zaproponowano szereg przepisów regulujących instytucję tzw. listu żelaznego "doprecyzowującą i rozbudowującą ich treść, co skutkować będzie podniesieniem jej funkcjonalności, jak i usunięciem pola do rozbieżnego stosowania tej instytucji". Chodzi m.in. o zapewnienie wpływu prokuratora na stosowanie tej instytucji na etapie postępowania przygotowawczego oraz kwestie stosowania listów żelaznych w przypadkach orzeczonego wcześniej tymczasowego aresztowania.

Innym z obszarów, do których odnosi się projekt, jest przemodelowanie i doprecyzowanie kształtu tzw. posiedzenia wstępnego w sprawach karnych, które odbywa się jeszcze przed formalnym rozpoczęciem rozprawy.

Projekt otrzymał już numer druku sejmowego. Zgodnie z zapisem zawartym w projekcie, miałby on wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.