Wybory prezydenckie odbywają się w Polsce co 5 lat (chyba że urząd zostanie zwolniony wcześniej). O urząd prezydenta może ubiegać się obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 35 lat i nie jest pozbawiony praw wyborczych do Sejmu. Warunkiem koniecznym jest też odpowiednie poparcie społeczne - przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób.

Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje.

Prawo do głosowania na prezydenta mają wszyscy pełnoletni obywatele Polski w dniu głosowania, również ci zamieszkali na stałe za granicą, a od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze.

Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma więcej niż 50% wszystkich oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie ma wpływu na ważność wyborów. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma więcej niż połowy liczby głosów, wybory nie zostają rozstrzygnięte i ogłaszana jest druga tura. Dwa tygodnie później wyboru dokonuje się już tylko między dwoma kandydatami, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Zwycięża ten, kto zdobędzie więcej głosów.

Konstytucja RP wyborom Prezydenta RP poprzez artykuły 127-130, gwarantuje powszechne, równe, bezpośrednie i tajne głosowanie. Szczegółowe zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności określa ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544).