W środę 4 maja rozpoczną się matury. Do obowiązkowego, pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, który rozpocznie się o godz. 9, przystąpi prawie 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. O czym warto pamiętać? Jakie są terminy pozostałych egzaminów maturalnych? Wszystko znajdziecie w naszym tekście.

Kiedy są matury 2022?

  • Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.
  • Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Matura 2022 - jakie egzaminy są obowiązkowe?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

  • z języka polskiego,
  • z matematyki,
  • z języka obcego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Zmiany w maturach. Co jest nieobowiązkowe?

Abiturienci nie muszą za to przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych nie muszą przystąpić do obowiązkowego wcześniej egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Matura 2022 - TERMINY

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00).

4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki.

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii.

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego) na poziomie podstawowym.

18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki.

20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.

23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Przeczytaj więcej na ten temat:

Specjalne wytyczne sanitarne na maturach 2022

Na maturze nie będą w tym roku obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne - takie jak były w 2020 i 2021 r. Są one dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089

W wytycznych tych wskazano m.in., że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół - do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikacie dotykania oczu, nosa i ust, a także niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się regularne czyszczenie - z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących - infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. Zaleca się też wietrzenie sal i części wspólnych - co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

W wytycznych wskazano też, że jeśli u ucznia zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, objawów choroby zakaźnej, dyrektor szkoły ma odsunąć go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność - wezwać pomoc medyczną.

Dodatkowe terminy dla maturzystów

Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, wyznaczono termin sesji dodatkowej - 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14-15 czerwca.

Kiedy wyniki i poprawki?

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.