W środę rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, czerwcowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Będzie ona krótsza od sesji głównej, potrwa do 14 lipca.

Podobnie jak egzaminy maturalne przeprowadzone w sesji głównej także egzaminy w sesji dodatkowej przeprowadzone zostaną w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby między zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Dodatkowa sesja egzaminów maturalnych - dla kogo?

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów i techników, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników - wśród nich zdający maturę według tzw. starej formuły.

Jak poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik, maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym ma zdawać łącznie 660 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 194 osoby; maturę z matematyki na poziomie podstawowym - 841, a na poziomie rozszerzonym - 320; język angielski (najczęściej zdawany na maturze język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym - 656, a na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym - 429.

Egzamin z języka niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 63 abiturientów, na poziomie rozszerzonym - 59; z języka rosyjskiego: na poziomie podstawowym - 14, na rozszerzonym - 12; z języka francuskiego: na poziomie podstawowym - 2, na rozszerzonym - 6, z języka hiszpańskiego: na poziomie podstawowym - 2, na poziomie rozszerzonym - 13; z języka włoskiego: na poziomie podstawowym - 13, na poziomie rozszerzonym - 19.

Jedna osoba ma zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym z języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej.

Maturę z biologii ma w całym kraju zdawać 408 abiturientów, z chemii - 382, z fizyki - 87, z filozofii - 6, z geografii - 280, informatyki - 62, historii - 91, historii sztuki - 21, wiedzy o społeczeństwie - 88.

Harmonogram egzaminów


Egzaminy - w sesji dodatkowej, tak jak w sesji głównej - przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (rozpoczną się o godzinie 14.00).

W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej - 8 lipca w środę - rano będą egzaminy z biologii i wiedzy o społeczeństwie, po południu - z geografii i informatyki.

9 lipca, w czwartek, rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu z matematyki na poziomie podstawowym.

10 lipca, w piątek, rano będą egzaminy z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z tych języków na poziomie rozszerzonym.

13 lipca, w poniedziałek, rano będą egzaminy: z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i z fizyki, a po południu - z matematyki na poziomie rozszerzonym, z filozofii i z historii sztuki.

14 lipca, we wtorek, rano będą egzaminy: z chemii i z historii, a po południu egzamin z języka mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy maturalne w reżimie sanitarnym


Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są
: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur - niezależnie czy abiturient przystąpił do niego w sesji głównej, czy przystąpi w sesji dodatkowej - zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Pierwotnie matura w sesji głównej miała rozpocząć się na początku maja, a w terminie dodatkowym na początku czerwca. W związku z epidemią koronawirusa obie zostały przesunięte o miesiąc.