Maturzyści we wtorek rano przystąpili do pisemnego egzaminu z historii. Po południu odbędą się pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Historia na ósmym miejscu

Chęć zdawania egzaminu z historii zadeklarowało 16,5 tys. maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Historia jest na ósmym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce ją zdawać 5,9 proc. z nich.

Zamiar zdawania egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 1241 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 469.

Egzamin z historii rozpoczął się o godzinie 9.00. Potrwa 180 minut. Egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznych rozpoczną się o godz. 14.00. Na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Matura 2024 - zasady

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matura w statystykach

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym złożyło 37,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy - zgodnie z deklaracjami - ma zdawać 31 proc., trzy egzaminy - 24 proc., cztery egzaminy - 5 proc., pięć egzaminów - 0,6 proc., sześć egzaminów - 0,1 proc. Żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie będzie zdawać 2,2 proc. absolwentów.

Wśród tegorocznych maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim - geografia.