Senatorowie przyjęli poprawki do ustaw tworzących tzw. "tarczę antykryzysową". Wśród najważniejszych korekt projektu specustawy dot. walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa jest wykreślenie zmian w Kodeksie wyborczym i tych dotyczących Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie Sejmu, w czasie którego posłowie zajmą się senackimi poprawkami, rozpocznie się dzisiaj o 13:00.

Senat głosował nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawy) - nowelizacji składających się na tzw. " tarczę antykryzysową".

Senatorowie przegłosowali poprawkę skreślającą przyjętą w Sejmie zmianę Kodeksu wyborczego, umożliwiającą głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Za poprawką głosowało 47 senatorów, przeciw 29.

Przegłosowali także poprawki skreślające przyjęte przez posłów zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

Za poprawkami skreślającymi te przepisy głosowało odpowiednio 46 i 44 senatorów, a przeciw 29 i 30 senatorów.

Zmiana w ustawie rozszerzającej kompetencje PFR

Senat zaproponował w nocy z poniedziałku na wtorek jedną poprawkę do ustawy rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z koronawirusem, tym samym wraca ona do Sejmu. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 75 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Wcześniej senatorowie poparli jedną poprawkę do ustawy, jaką zaproponowała senacka komisja finansów; miała ona charakter legislacyjny - naprawiała błędne odesłanie.

Nowela ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

Do zadań PFR będzie należało np. podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych. Fundusz będzie udzielał m.in. firmom wsparcia finansowego.

Ustawa zakłada, że w latach w latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym noweli wyniesie 11,7 mld zł.

Podczas prac nad nowelą w Senacie, szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz wyjaśniała, że daje ona "oprzyrządowanie" do realizacji tarczy antykryzysowej

Zasiłek w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola

Senatorowie zaproponowali korekty również do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Wcześniej, w głosowaniach senatorowie poparli ok. 80 poprawek.

Jedna z poprawek wprowadzonych do ustawy o wsparciu firm w związku z epidemia koronawirusa przez Senat przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Kolejna z przyjętych przez Senat poprawek mówi m. in., że pracownikowi świadczącemu pracę u przedsiębiorcy -  u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych: spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniej niż o 15 proc., w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, po 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, lub nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku - przysługuje od przedsiębiorcy finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia, w wysokości 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, oraz finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 25 proc. dotychczasowego wynagrodzenia.

Zgodnie z tą poprawką, w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników: wykonujących pracę w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia koronawirusa, objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wskazano tam także, że przedsiębiorca, musi spełniać określone kryteria - m. in. nie zalegać w regulowaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Inna poprawka z kilkudziesięciu przyjętych przez izbę wyższą zakłada, że do osób prowadzących działalność agroturystyczną stosuje się Prawo przedsiębiorców.

Obowiązkowe testy diagnostyczne na wykrycie SARS-CoV-2 dla personelu podmiotów leczniczych

Senat we wtorek nad ranem przyjął poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dziesięć poprawek zostało przyjętych, dwie senatorowie odrzucili.

Za podjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia nowelizacji z poprawkami głosowało 76 senatorów, za było 73, żaden przeciw, wstrzymało się 3 senatorów.

Przyjęte poprawki mają częściowo charakter doprecyzowujący, uzupełniający, korygujący odesłanie do niewłaściwych artykułów.

Jedna z kluczowych dotyczy tego, by raz w tygodniu obowiązkowo testami diagnostycznymi na wykrycie SARS-CoV-2 objąć personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych, jak również pracowników placówek handlowych. Badania mają być finansowane z budżetu państwa i wykonywane w ściśle określonym terminie - od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii aż do 60 dni po jego odwołaniu.

Kolejna przyjęta poprawka przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać ma specjalny dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być również finansowane przez rząd.

Wprowadzono też m.in. poprawkę, że to podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę nad osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19 ma przekazywać do sanepidu informacje o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Zgodnie z harmonogramem Sejmu, ustawami składającymi się na "tarczę", posłowie mają zająć się we wtorek.

Tarcza antykryzysowa to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.