Możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody, zawieszenia wpłat na fundusze socjalne czy niestosowania niektórych postanowień układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania: m.in. takie wspierające pracodawców zapisy zawiera projekt nowej tarczy antykryzysowej.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął w środę projekt nowej wersji tarczy antykryzysowej: zawarto w nim m.in. rozwiązania dot. wzmocnionej ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej, osłony finansowej dla samorządów, dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm czy wakacji kredytowych dla najmocniej poszkodowanych przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Przygotowany przez resort rozwoju projekt zakłada również utrzymanie miejsc pracy poprzez rozwiązania wspierające pracodawców.

Dokument przewiduje m.in. doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej - tak, by zapewnić równe traktowanie pracowników, ale również pomóc zapobiegać ewentualnym nadużyciom ze strony tych ostatnich: chodzi, jak wyjaśnił resort, np. o sytuacje, gdy pracownicy, którzy nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu.

Inne rozwiązanie przewiduje czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku.

Według Ministerstwa Rozwoju, w okresie epidemii pozwoli to pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody, a to z kolei pozwoli zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata i urlopów nabytych w bieżącym roku.

Po wejściu przyjętych dzisiaj przez rząd przepisów w życie możliwe ma być również wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jak wyjaśnia resort: "Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy".

W projekcie przewidziano również ograniczenie - do poziomu 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 2600 zł brutto miesięcznie - odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług.

Projekt zakłada także możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter: miałoby to następować w porozumieniu z organizacjami związkowymi i w sytuacji, gdy w czasie epidemii SARS-CoV-2 pracodawca zanotuje określony spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

W tym ostatnim przypadku - spadku obrotów czy istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń - proponowane przepisy przewidują także możliwość niestosowania postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.