Na stronie internetowej Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe posłów X kadencji, a wśród nich lidera Koalicji Obywatelskiej i kandydata sejmowej większości na premiera Donalda Tuska. Polityk, w przeszłości przewodniczący Rady Europejskiej, zgromadził oszczędności zarówno w złotówkach, jak i euro.

Z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska wynika, że zgromadził on oszczędności w wysokości 112 tys. zł, a także 285 tys. euro (około 1,2 mln zł zgodnie z kursem 1 grudnia 2023 roku).

Szef Platformy Obywatelskiej posiada także polisę na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł oraz dwie polisy na życie i dożycie Allianz każda o wartości 70 tys. zł.

Do rubryki dochody uzyskane w 2022 roku Tusk wpisał:

  • emeryturę (z Belgii) 1515,03 zł,
  • z tytułu odsetek z oszczędności - 175 zł,
  • prawa autorskie - 177 791 zł,
  • emeryturę z ZUS - 52 210,08 zł,
  • prawa w EPP (Europejska Partia Ludowa - red.) - 331 458,68 zł,
  • prawa autorskie (za granicą) - 1145,53 zł,
  • emeryturę z Komisji Europejskiej - 65 000 euro (po przeliczeniu ok. 281 tys. zł).

W polach dotyczących nieruchomości (domów, mieszkań, gospodarstw rolnych) szef Platformy Obywatelskiej napisał: "nie dotyczy". Tusk wpisał jednak w pozycji "składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł", że posiada zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r.

Pod tym linkiem możecie przeczytać oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Posłowie mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie zawiera na przykład informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych.

Dotyczy także dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświadczenie o stanie majątkowym - zgodnie z ustawą - składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe posłów publikowane są na stronach Sejmu - odpowiednio przy informacjach o każdym z posłów.