15 zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego opublikowano w Dzienniku Ustaw. To orzeczenie wydane między 27 września a 13 grudnia. Nie zostaną wydrukowane wyroki z 9 marca i z 11 sierpnia ws. wcześniejszych przepisów o TK autorstwa PiS.

Opublikowanie 15 wyroków przewiduje podpisana przed świętami przez prezydenta ustawa, która wprowadza nowe przepisy o TK.

Na mocy wcześniejszej ustawy o TK ich druk w Dzienniku Ustaw zarządzał szef kancelarii premiera. 

Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił kilka miesięcy temu, że tak długo, jak długo TK nie będzie przestrzegał prawa, nie można publikować jego orzeczeń.

20 grudnia w życie weszły nowe regulacje dotyczące TK: ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK, a także Przepisy wprowadzające obie te ustawy.

Według jednego z zapisów ustawy wprowadzającej, p.o. prezes TK zarządza druk wyroków TK "podjętych z naruszeniem" ustaw o TK z czerwca 2015 r. i z lipca 2016 r. - chyba że dotyczą one aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Oznacza to, że nie będą wydrukowane wyroki TK z 9 marca i z 11 sierpnia br. o wcześniejszych nowelach czy ustawach o TK autorstwa PiS. Ich druku wcześniej odmówił rząd, powołując się na złamanie prawa przy ich wydaniu przez TK.

Jakie wyroki opublikowano?

Opublikowane w Dzienniku Ustaw zostały m.in. wyrok z 27 września dotyczący prawa o adwokaturze. TK uznał za konstytucyjny przepis o możliwości skreślenia z listy aplikantów po stwierdzeniu nieprzydatności do wykonywania zawodu adwokata.

Opublikowano także dwa wyroki TK z 11 października. W jednym z nich TK uznał, że niekonstytucyjne jest odbieranie prawa jazdy, kiedy kierujący autem przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, bez możliwości uwzględnienia np. stanu wyższej konieczności usprawiedliwiającego kierowcę.

W wyroku z 8 listopada TK uznał, że możliwość wyrażenia przez sąd odwoławczy w uzasadnieniu uchylonego wyroku cywilnego wiążących wskazań dla sądu I instancji co do dalszego rozpatrywania sprawy jest zgodna z konstytucją.

W Dzienniku Ustaw opublikowano także dwa wyroku TK z 22 listopada. W pierwszym Trybunał uznał za zgodny z konstytucją przepis ograniczający prawo do zawierania małżeństw dla osób "dotkniętych chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym".

Drugie rozstrzygnięcie dotyczyło przepisów uzależniających "becikowe" od opieki lekarskiej od 10 tyg. ciąży. Trybunał uznał je za zgodne z konstytucją. Jednocześnie zaznaczył, że w sytuacjach wyjątkowych świadczenie i tak powinno zostać przyznane.

Kolejny wyrok - z 23 listopada - dotyczy postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. TK uznał za konstytucyjne główne zapisy ustawy o izolacji groźnych przestępców.

W wyroku z 24 listopada TK orzekł, że przepisy odnoszące się do należności za podróże służbowe kierowców w transporcie międzynarodowym są niezgodne z konstytucją.

29 listopada TK orzekł, że zgodny z konstytucją jest przepis, który nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników służby zagranicznej, wykonujących obowiązki służbowe w placówce.

Kolejna publikacja dotyczy orzeczenia z 1 grudnia, w którym TK uznał, że karanie sprawcy jednego czynu za przestępstwo i za wykroczenie jest zgodne z konstytucją.

13 grudnia Trybunał, orzekając ws. tzw. małej ustawy medialnej, uznał, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - jako organ konstytucyjny - musi mieć decydujący udział w zakresie powoływania i odwoływania m.in. członków zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych.

(mal)