Podczas remontu mostu Łazienkowskiego w Warszawie w 2015 roku doszło do nieprawidłowości i uchybień. Wynagrodzenie wykonawcy zostało zawyżone o ponad 375 tys. zł - informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. Nie miały one wpływu na prawidłowość zawarcia i realizacji badanych umów lecz świadczyły o niewystarczającym nadzorze - wynika z raportu po kontroli w stołecznym Zarządzie Dróg Miejskich. 

Zabezpieczenie należytego wykonania jednej umowy nie obejmowało pełnego okresu rękojmi za wady. Wynagrodzenie kosztorysowe wykonawcy (...) na podstawowe roboty budowlane ustalono w kwocie o 375,3 tys. zł wyższej niż wynikało z wartości robót. Wartość zamówienia dodatkowego została ustalona na podstawie kosztorysów sporządzonych przez wykonawcę zamiast na podstawie kosztorysu inwestorskiego - podkreśliła NIK w swoim raporcie.

"Roboty budowlane ukończone w terminie"

NIK zwraca uwagę na niedostateczny nadzór w zakresie finansowania remontu. Wskazują na to m.in.: zaciągnięcie zobowiązania na prawie 10 mln zł z tytułu prac budowlanych, na które ZDM nie posiadał środków w planie finansowym, jak również 53-dniowe opóźnienie w ujęciu w księgach rachunkowych dwóch faktur. 

Jednocześnie NIK podkreśla, że pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, roboty budowlane zostały ukończone w terminach określonych umowami z wykonawcami, a otrzymane na remont środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Remont mostu Łazienkowskiego został rozpoczęty w ciągu niespełna dwóch miesięcy od jego zniszczenia w wyniku pożaru. W terminie wynikającym z umowy z wykonawcą remontu uzyskano przejezdność mostu jak również dokonano odbioru sieci ciepłowniczej i gazowej - czytamy w dokumencie.

Pożar mostu

Do pożaru mostu doszło 14 lutego 2015 roku. Został ugaszony po 12 godzinach, w akcji brało udział 76 jednostek straży pożarnej. Ogień prawdopodobnie pojawił się najpierw na składowisku drewna pod jednym z filarów, po stronie praskiej. Potem się rozprzestrzenił. Temperatura miejscami sięgała 1000 stopni Celsjusza. Most Łazienkowski został otwarty dla ruchu pod koniec października, po trwającej ponad osiem miesięcy odbudowie. Koszt prac wyniósł ponad 100 mln zł, z czego połowę przekazał rząd. Odbudowanym mostem Łazienkowskim przejeżdża ponad 100 tys. pojazdów na dobę.

Pod koniec 2015 roku prokuratura umorzyło śledztwo w sprawie pożaru mostu, podstawą było niewykrycie sprawców przestępstwa. Z materiału dowodowego wynikało, że doszło do celowego podpalenia.

(ug)