Nie będziemy zalecać łagodnego traktowania przedsiębiorców, którzy przeoczą przepisy o Bazie Danych o Odpadach - tak twierdzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wbrew temu, co wcześniej mówiło Ministerstwo Klimatu. Każda firma wytwarzająca odpady inne niż komunalne lub sprzedająca produkty w opakowaniach musi do końca roku wpisać się do tej internetowej bazy. Jeśli nie, to grozi za to kara od 5 tysięcy złotych, do nawet miliona. Przedsiębiorcy narzekają, że mało kto o tym obowiązku wie.

GIOŚ twierdzi, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na taryfę ulgową, dlatego że nie pozwala na to prawo.

Najpierw w resorcie klimatu usłyszeliśmy, że minister poprosił Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o łagodne traktowanie przedsiębiorców przez pół roku. Inspektorat odpowiada, że nie może takiego zalecenia wydać kontrolerom, bo nie przewidziano tego w przepisach. To indywidualna decyzja kontrolującego daną firmę inspektora, czy da tylko pouczenie, czy może od razu karę finansową.

Obowiązek bycia zarejestrowanym w Centralnej Bazie Odpadów wejdzie w życie od nowego roku. A dopiero w tym tygodniu resort klimatu chce uruchomić poradnik dla przedsiębiorców. Do tej pory z 300 tysięcy zobowiązanych do tego firm w bazie zarejestrowało się 170 tysięcy.

Za brak wpisu do Rejestru BDO grozi od 5 tys. zł do miliona złotych, a nawet areszt.

Do bazy musi wpisać się każda firma, która produkuje odpady inne niż komunalne, która wytwarza coś lub sprzedaje coś w opakowaniach. Dlatego wpis powinni uzyskać np. drobni sklepikarze, właściciele restauracji, jeśli mają opakowania, gabinety kosmetyczne czy firmy budowlane.

Według urzędników wymóg rejestracji nie dotyczy biur, kancelarii prawnych, zakładów usługowych, jeśli dotąd wszystkie odpady odbiera od nich miejska śmieciarka. 

Przedsiębiorcy, którzy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Wniosek do wpisu do Rejestru BDO muszą złożyć między innymi przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań oraz firmy przetwarzające, sprzedające i transportujące odpady.

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru BDO muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Jak sprawdzić, czy jesteśmy objęci obowiązkiem rejestracji w BDO?

Aby sprawdzić, czy jest się objętym obowiązkiem rejestracji, można wypełnić interaktywny formularz udostępniony przez BDO. ZNAJDZIESZ GO >>>TUTAJ<<<

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO mają posiadacze odpadów. Są to: 

- wytwórcy odpadów,

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów.

Wytwórca odpadów:

- każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów,

- podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie tej usługi stanowi inaczej (jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do Rejestru BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

- uzyskał pozwolenie zintegrowane,

- uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

- uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

- uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

- uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,

- uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

- osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

- podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

- uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

- podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

- transportujący wytworzone przez siebie odpady,

- rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.