Wkrótce pojawi się nowy wzór odcinka C formularza mandatu karnego, jaki policjant wręczy ukaranemu kierowcy - pisze "Rzeczpospolita".

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie prac Prezydium RM opublikowano właśnie projekt rozporządzenia premiera, zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

"Minister spraw wewnętrznych i administracji proponuje w nim nowy wzór formularza mandatu karnego - bez liczby tzw. punktów karnych. Projektowane rozporządzenie przewiduje określenie nowego wzoru formularza druku mandatu karnego w związku z wejściem w życie ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany kodeksu wykroczeń z 1971 r. w obszarze wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji" - czytamy.

Gazeta podkreśla, że projektowana nowela rozporządzenia prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ma charakter porządkujący. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. - Prawo o ruchu drogowym. Obecnie obowiązujący wzór formularza wykorzystywany do nakładania mandatów karnych nie zawiera nowych podstaw prawnych - podano.

Jak informuje "Rz", istnieje potrzeba nadania nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia określającemu wzór formularza mandatu karnego. Od 17 września wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez policję ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

"W ocenie projektodawcy, ze względu na wprowadzenie szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich naruszeniach, aktualnie nie ma uzasadnienia utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego" - czytamy.

Proponuje się zatem rezygnację z obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.