Becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł - zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ministerstwo Pracy przesłało go do Komitetu Rady Ministrów. Poprzednia wersja projektu zakładała, że becikowe otrzymają rodziny, których dochód nie przekracza 85 tys. zł rocznie. Takie rozwiązanie w expose zapowiedział premier Donald Tusk.

Rządowe Centrum Legislacji zwróciło jednak uwagę, że rozwiązanie przedstawione przez premiera może być sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej. Byłoby bowiem najbardziej korzystne dla rodzin wychowujących jedno dziecko.

Kryterium dochodowe w tym przypadku zostało bowiem ustalone "na rodzinę", a nie "w przeliczeniu na osobę". Dlatego - zgodnie z poprzednim projektem - rodzina wielodzietna, w której pracuje dwoje małżonków razem osiąga dochód nieznacznie przekraczający wskazany w projekcie próg, nie uzyska zapomogi. Z kolei rodzina wychowująca jedno dziecko, która w przeliczeniu na osobę ma większe dochody, mogłaby jednak dostać becikowe.

Teraz becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od dochodu. Od początku tego roku warunkiem wypłacenia jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.