Cięcia przesądzone. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał pakiet ustaw okołobudżetowych. Zmienią się zatem zasady przyznawania zasiłków: likwiduje się zasiłek porodowy dla kobiet i obniża z 80 do 70 procent zasiłek chorobowy. Podpisana przez Kwaśniewskiego nowelizacja kodeksu pracy skraca natomiast urlopy macierzyńskie z 26 do 16 tygodni.

Ustawy zostały podpisane 28 grudnia, jednak dopiero wczoraj poinformował o tym Zespół Informacji i Komunikacji Społecznej Kancelarii Prezydenta. Prezydent podpisał m.in. ustawę, która zmienia zasady przyznawania zasiłków: likwiduje zasiłek porodowy dla kobiet, (wynosi on obecnie około 400 zł) i obniża z 80 do 70 proc. zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zmiany mają ograniczyć liczbę uprawnionych do zasiłku rodzinnego i alimentacyjnego. W miejsce zasiłku porodowego wprowadzono jednorazowy zasiłek macierzyński z pomocy społecznej dla najuboższych kobiet. Od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasiłki rodzinne przysługiwać będą przy dochodzie na osobę w rodzinie do 548 zł netto, a więc w wysokości minimum socjalnego dla rodziny 4-osobowej (obecnie kryterium dochodowe wynosi 50 proc. średniego wynagrodzenia, czyli 961 zł na osobę w rodzinie). Dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne zasiłek będzie wynosił 612 zł. Także od 1 czerwca 2002 roku do 31 maja 2003 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać przy dochodzie do 612 zł miesięcznie na osobę w rodzinie netto. Zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać dziecku do lat 16 uznanemu za niepełnosprawne. Prezydent podpisał też ustawę wprowadzającą oszczędności w pomocy społecznej, porządkującą system orzecznictwa o niepełnosprawności i precyzującą zadania powiatu w dziedzinie pomocy niepełnosprawnym. Zmiany przewidują m.in., że zasiłek okresowy gwarantowany będzie przysługiwał matkom dzieci do 7, a nie, jak obecnie, 16 lat. Zmieniono podstawę naliczania składki na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Z wysokości najniższego wynagrodzenia (760 zł) obniżono ją do kwoty zasiłku stałego (406 zł). Oszczędności w pomocy społecznej rząd szacuje na ok. 180 mln zł.

Podpisana przez Kwaśniewskiego nowelizacja kodeksu pracy skraca urlopy macierzyńskie z obecnych 26 do 16 tygodni. Nowe urlopy będą wynosić 16 tygodni przy urodzeniu pierwszego dziecka, 18 tygodni przy urodzeniu każdego następnego i 26 tygodni, gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko. Zgodnie z nowelą, kobieta, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła o adopcję oraz wychowująca dziecko jako rodzina zastępcza, otrzymała prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wysokości 16 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 6 miesięcy życia. Kobieta, która przyjmie roczne lub młodsze dziecko, będzie miała prawo do 8 tygodni urlopu. Kobiecie, która wychowuje dziecko przysposobione lub jest dla niego rodziną zastępczą, będzie przysługiwało 18 tygodni urlopu już przy pierwszym porodzie (podobnie kobiecie pełniącej rolę matki zastępczej). Pracownica będzie mogła wziąć urlop co najmniej dwa tygodnie przed przewidywanym terminem porodu. Ojcowie biologiczni i adopcyjni przebywający na urlopie macierzyńskim zachowują takie same uprawnienia, jak kobiety. Z urlopów na starych zasadach, a więc dłuższych, będą mogły skorzystać osoby przebywające już na urlopie w dniu wejścia w 

życie nowego rozwiązania i kobiety będące wtedy w ciąży, które wystąpią o to do pracodawcy. W myśl podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o 

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, podstawą naliczania tej składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku jest kwota 40 proc. zasiłku stałego z pomocy społecznej. Zmiany wejdą w życie 31 grudnia 2001 roku. Dzięki tej oszczędności w budżecie państwa pozostanie ok. 620 mln zł.

Kolejną zmianą jest zamrożenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w 2002 roku pozostanie na poziomie 7,75 proc. przychodów ubezpieczonego. Ze względu na brak pieniędzy, przesunięto o rok wejście w życie ustawy o ratownictwie medycznym. W 2002 roku zacznie działać tylko jedna jego część - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Prezydent podpisał się także pod ustawą o Radzie Ministrów. To właśnie w niej znalazły się kontrowersyjne zmiany, które zakładają, że prezesi Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli będą uczestniczyć w posiedzeniach rządu tylko na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów.

06:00