Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2013 rok. Zgodnie z jej zapisami, tegoroczny deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. złotych.

Przy konstruowaniu budżetu założono, że w 2013 roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,2 procent PKB, stopa bezrobocia na koniec roku sięgnie 13 procent, a średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,7 procent. W ustawie zapisano też, że deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB wyniesie ok. 2,6 proc., czyli zmniejszy się w stosunku do sytuacji z 2012 roku. Z przyjętych założeń wynika również, że w tym roku państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 21,8 mld zł, zaś relacja długu do PKB obniży się do 51,4 procent.

"Do projektu ustawy budżetowej dołączone zostało uzasadnienie zawierające skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - poinformowała prezydencka kancelaria. "Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 r., przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz innych źródeł" - wskazała.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na 334 mld 950 mln 800 tys. zł., a wysokość dochodów - na 299 mld 385 mln 300 tys. zł. Natomiast deficyt budżetu państwa ma nie przekroczyć 35 mld 565 mln 500 tys. zł. Wyodrębniono też budżet środków europejskich. Łączna kwota jego wydatków to 75 mld 249 mln 104 tys. zł., a przewidywane dochody to 81 mld 403 mln 652 tys. zł.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na bieżący rok 12 grudnia 2012 r. Następnie  trafiła ona do Senatu, gdzie zaproponowano do niej 12 poprawek. 25 stycznia 2013 r. wszystkie zostały przyjęte.