Ruszył pilotażowy 24-godzinny monitoring stanu Odry. Badania prowadzone są przy użyciu automatycznych sond pomiarowych i odbywają się w ośmiu miejscach na rzece - poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zamontowane urządzenia wykonują ciągłe pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody Odry. Mierzą: temperaturę wody, tlen rozpuszczony, przewodność, odczyn pH.

Ze względów bezpieczeństwa służby nie ujawniają, w których dokładnie miejscach zlokalizowane są sondy.   

Wyniki przeprowadzanych pomiarów przesyłane są online i prezentowane w godzinnych odstępach na specjalnie przygotowanym przez GIOŚ portalu. 

Obecnie trwa test systemu. Po jego zakończeniu dostęp do wyników zostanie udostępniony zainteresowanym organom i służbom - poinformował rzecznik GIOŚ Maciej Karczyński.

Uruchomienie ciągłego monitoring rzeki Odry to efekt ustaleń Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Instytutem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Po ubiegłorocznym śnięciem ryb w Odrze GIOŚ opracował procedurę monitorowania obecności tzw. złotej algi (Prymnesium parvum) w rzece

Oprócz regularnie prowadzonego monitoringu wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach monitoringu interwencyjnego pobierane są próbki wody w 20 punktach pomiarowych i badany jest fitoplankton pod kątem obecności i liczebności złotej algi w Odrze. 

Wprowadzona przez służby metodyka badań Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie - podkreśla Maciej Karczyński.

Zweryfikowane dane z monitoringu interwencyjnego Odry w 20 punktach dwa razy w tygodniu znajdują się na stronie .