Sejm zdecydował w środę o skierowaniu do dalszych prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych projektu nowelizacji ustawy, który zakłada m.in. wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych.

Sejm zajął się w środę rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, uzasadniając projekt nowelizacji ustawy, wyraził przekonanie, że wprowadzenie służby kontrterrorystycznej zapewni większą sprawność działań policji w sytuacjach tego wymagających. Funkcjonujące przy komendach wojewódzkich samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji traktowane były przez lata głównie jako jednostki służące wsparciu służby kryminalnej i śledczej, m.in. podczas zatrzymań szczególnie niebezpiecznych sprawców - powiedział. Podkreślił, że dla zwiększenia efektywności działań "konieczne jest określenie skuteczniejszych mechanizmów dysponowania sił i środków jednostek kontrterrorystycznych na terytorium całego państwa oraz wprowadzenie jednolitej struktury dowodzenia".

Za dalszymi pracami nad projektem opowiedział się klub PiS. Klub PiS popiera wszelkie działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa obywateli, a także wzrost poczucia tego bezpieczeństwa - powiedział poseł Tadeusz Woźniak (PiS).

Pracować nad proponowanymi przepisami chce PO. Będziemy chcieli z panem ministrem, ale przede wszystkim z komendantem głównym Policji, szczegółowo rozmawiać na temat tego projektu na posiedzeniu komisji. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak te zmiany wpłyną m.in. na system dowodzenia jednostek, czas reakcji, rozwój i sposób finansowania, a także na sytuację funkcjonariuszy. Dziś nie mówimy nie, jesteśmy otwarci na dyskusję, podkreślając, że w gruncie rzeczy ta zmiana ma charakter organizacyjny - mówił Marek Wójcik (PO).

O przekazaniu projektu nowelizacji do dalszych prac w komisji wniósł również poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń. Mamy pewne wątpliwości dotyczące kompetencji (...). Niniejszym projektem ma zostać powołany nowy pion, co może wiązać się z nałożeniem różnych kompetencji różnych służb - mówił poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń. Dodał, że obecnie kwestią terroryzmu zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Za dalszymi pracami nad projektem w komisji sejmowej opowiedział się także klub PSL-UED. Poseł tego klubu Zbigniew Sosnowski powiedział, że w przyszłości będzie się domagał konkretnych powodów zmiany obecnych przepisów.

Przygotowany przez MSWiA projekt przewiduje wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu takiego przestępstwa. Obecnie takie działania prowadzą niezależne względem siebie oddziały antyterrorystyczne Policji, czyli Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i samodzielne pododdziały antyterrorystyczne.

Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych (podlegającego bezpośrednio komendantowi głównemu) oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych będzie koordynował dowódca BOA.

W projekcie nowelizacji w nazwie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego pozostawiono skrót dotychczas istniejącego Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), m.in. ze względu na zachowanie ciągłości historycznej, rozpoznawalność jednostki zagranicą i koszty administracyjne. Pododdział BOA będzie sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Zgodnie z proponowanymi przepisami dowódca BOA i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego Policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej.

W projekcie przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej - wskazano w uzasadnieniu projektu. Przypomniano również, że podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

(nm)