Sejm uchwalił w nocy nowelizację ustawy budżetowej na 2001 rok. Zwiększa ona deficyt o osiem miliardów sześćset milionów złotych. Ma on być sfinansowany dodatkową emisją papierów dłużnych. Za nowelą opowiedziało się 152 posłów, przeciw było 30, a 196 wstrzymało się od głosu. Znowelizowaną ustawą budżetową we wtorek zajmie się senacka komisja gospodarki, natomiast Senat na środowym posiedzeniu plenarnym.

Projekt nowelizacji nie zawiera propozycji zmniejszenia wydatków, choć z uzasadnienia wynika, że rząd spodziewa się, iż niedobór dochodów może być wyższy niż 8,6 mld i w najbardziej pesymistycznej prognozie może wynieść 17,24 mld zł. Po tym jak Sejm podjął rezolucję wzywającą Radę Ministrów do przedstawienia szczegółowego planu cięć rząd przekazał sejmowej komisji dokument, w którym uzależnia konieczność dokonywania cięć od realizacji dochodów w drugim półroczu. Cięcia w wydatkach bieżących i inwestycyjnych poszczególnych dysponentów budżetu będą dokonywane, jeśli niedobór środków przekroczy 13 mld zł. Planowane oszczędności razem z powiększonym o 8,6 mld zł deficytem dają kwotę 13 mld zł. Jeśli ubytek dochodów będzie większy niż ta kwota, rząd przygotuje projekt rozporządzenia o blokadzie wydatków, który będzie musiała zaopiniować sejmowa komisja finansów. Z projektem takiego rozporządzenia rząd zamierza wystąpić jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Sejm przyjął w też trzy poprawki do nowelizacji. Pierwsza z nich, dotycząca zmian w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwi częściową realizację planu oszczędności w wydatkach przygotowanego przez rząd. Sejm przyjął też dwie poprawki do nowelizacji zwiększające pomoc finansową z budżetu dla powodzian. Pierwsza z poprawek zakłada zwiększenie o 100 mln zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dotacji inwestycyjnych przeznaczonych głównie na naprawę i modernizację wałów przeciwpowodziowych. O tę samą kwotę zostaną zmniejszone środki funduszu przeznaczone na udzielanie pożyczek. Druga poprawka zwiększa o 10 mln zł rezerwę celową na usuwanie skutków powodzi. Poprawka zakłada też uszczegółowienie nazwy rezerwy, tak aby uwzględniała ona ostatnie powodzie i aby środki z tej rezerwy mogły być wykorzystywane na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych powodzian. Kwota 10 mln zł, o którą zwiększono środki na pomoc powodzianom, pochodzić ma z uszczuplenia rezerwy na utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego. Urząd ten powstanie najwcześniej w listopadzie i nie będzie w stanie wykorzystać 13,8 mln zł zarezerwowanych dla niego w tegorocznym budżecie. Nowelizacją budżetu we wtorek zajmie się senacka komisja gospodarki, a w środę Senat na posiedzeniu plenarnym.

Foto Archiwum RMF

06:15