Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał wczoraj nowelizację budżetu na ten rok oraz tak zwane ustawy powodziowe. Nowelizacja zwiększyła deficyt w tegorocznym budżecie o ponad osiem miliardów złotych - do 29 miliardów. Ustawy powodziowe umożliwiają natomiast skorzystanie ze specjalnych rozwiązań osobom i firmom, poszkodowanym w ubiegło miesięcznych powodziach.

Ustawy powodziowe mają pomóc w likwidacji skutków powodzi. Ustawy te zezwalają na odliczenie od podatku strat związanych z powodzią i gwarantują zaopatrzenia poszkodowanych w niezbędne leki. Z udogodnień będzie można skorzystać pod warunkiem, że złoży się do końca listopada 2001 roku w urzędzie skarbowym oświadczenie o stratach poniesionych w związku z powodzią. Pomoc finansowa na likwidację skutków powodzi do 2002 r. będzie wolna od podatku. Pracodawcy uzyskali możliwość powierzania pracownikowi innego zajęcia niż to wynikające z umowy o pracę. Dla rolników wprowadzono specjalne kontyngenty zbożowe, by ci, którzy stracili plony, mogli otrzymać ziarno z rezerw państwowych. Poszkodowani rolnicy dostaną z Agencji Rynku Rolnego pomoc w naturze - 1 tonę pszenicy na każdy hektar zniszczonych upraw za pierwsze 10 hektarów i po pół tony za hektar, gdy zalany obszar jest większy niż 10 hektarów. Kolejna ustawa mówi o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Naprawa budynków uszkodzonych podczas powodzi będzie szybsza dzięki temu, że wyłączone one będą spod normalnej procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych i ustawy o planowaniu przestrzennym. Bez zezwoleń będzie można odbudowywać i remontować budynki do 1000 m sześc. i do 12 m wysokości, budowle regulacyjne na rzekach i urządzenia wodne, oraz obiekty liniowe, oprócz linii kolejowych. Dla skrócenia procedur powołany zostanie Zespół Opiniowania Dokumentacji, który skupi wszystkie służby potrzebne do załatwienia spraw związanych z odbudową. Do zespołu wejdą przedstawiciele nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, służby ochrony zabytków, służby geodezyjnej i kartograficznej, a na terenach górniczych - nadzoru górniczego.

Foto Archiwum RMF

06:20