Imigranci z Polski mają szanse poznać i egzekwować swoje prawa oraz zapobiegać wyzyskiwaniu przez pracodawców. Zrzeszający 600 tys. pracowników związek GMB chce przeszkolić Polaków.

Z raportu centrali związkowej Trade Union Congress wynika, że co czwarty polski pracownik skarży się na trudności z zapłatą i nieuzasadnione potrącenia z zarobków.

Polacy najczęściej skarżą się, że pracodawca opłaca ich poniżej ustawowego minimum, odmawia prawa do urlopu, traktuje gorzej niż miejscowych pracowników wykonujących tę samą pracę. Nie brak też skarg na warunki zakwaterowania i jego koszt.

Brytyjskie związki zawodowe od pewnego czasu organizują "dni dla imigrantów", na które zapraszają znawców prawa pracy udzielających specjalistycznych porad, działaczy związkowych i tłumaczy.