Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda zawetował trzy ustawy. Chodzi o ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej, przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020, nowelę ustawy o lasach oraz nowelę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda zawetował trzy ustawy. Chodzi o ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej, przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020, nowelę ustawy o lasach oraz nowelę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Prezydent aAndrzej Duda z małżonką Agatą Kornhuser-Dudą /PAP/Jacek Bednarczyk /PAP

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta, Sejm ustawą z 11 września br. wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto, nakładającej na Polskę "prawnie wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych".

"Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, która poprzez nakładane zobowiązania, wpływa na funkcjonowanie gospodarki i wiąże się z kosztami społecznymi powinno być poprzedzone szczegółową analizą skutków prawnych i ekonomicznych, w tym w ramach postępowania ustawodawczego poprzedzającego podjęcie decyzji przez Sejm w sprawie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej. W opinii Prezydenta RP w trakcie prac ustawodawczych skutki te nie zostały dostatecznie wyjaśnione" - głosi komunikat Kancelarii Prezydenta.

Protokół z Kioto zobowiązywał sygnatariuszy do redukcji w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5 proc. w porównaniu z poziomami z roku 1990; Polska wypełniła zobowiązania nałożone Protokołem.

Poprawka dauhańska przedłuża obowiązywanie Protokołu do 2020 r. na tzw. drugi okres rozliczeniowy. Do porozumienia przystąpiła praktycznie tylko UE. W ramach porozumienia uzgodniono, że państwa, które przystąpią do drugiego okresu rozliczeniowego, wspólnie osiągną cel polegający na redukcji emisji CO2 o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., zgodnie z unijnym celem redukcji o 20 proc. do 2020 r.

Kontrowersje wokół sprzedaży lasów

Andrzej Duda zawetował dziś także nowelę ustawy o lasach, która miała dopuścić możliwość sprzedaży lasów w celu realizacji inwestycji publicznych, np. dróg czy linii energetycznych. W opinii prezydenta "ustawa nie zapewnia wprowadzenia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami". 

"Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych, co nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu. Ponadto ustawa wprowadza przesłankę wskazującą na możliwość zbywania lasów dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza wprowadzenie szerokiego katalogu okoliczności umożliwiających dokonywanie zbywania lasów państwowych. Wreszcie uchwalona ustawa przyjmuje niejednoznaczną regulację dotyczącą dostępu do lasów państwowych" - zaznaczono w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Kwestia lasów należących do Skarbu Państwa i ich sprzedaży była w ostatnich miesiącach jedną z osi sporu między kolacją rządzącą PO-PSL a PiS.

Kwestia języka mniejszości narodowych

Andrzej Duda zawetował także nowelę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Wątpliwości prezydenta wzbudziła możliwość używania przed organami powiatu, obok języka urzędowego - języka mniejszości.

Możliwość używania obok języka urzędowego, języka mniejszości - jako pomocniczego, była najważniejszą zmianą wynikającą z noweli. Prezydent zakwestionował brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów powiatów i gmin związanych z wprowadzeniem i używaniem na ich obszarach języka pomocniczego.

Do tej pory językiem pomocniczym można się było posługiwać jedynie przed organami gminy. Zmiana miała umożliwić organom gminy i powiatu używanie dwujęzycznych dokumentów oraz zwracanie się do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi.

(mn)