​Wszystkie małopolskie służby i instytucje są przygotowane na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych - podał urząd wojewódzki po zakończeniu posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na zarządzanie kryzysowe patrzymy nie tylko z perspektywy dużych miast, ale także mniejszych miejscowości. Zapewniam, że w razie problemów związanych z warunkami pogodowymi, siły i środki będą kierowane tam, gdzie będą potrzebne - tak, aby szybko i sprawnie pomagać mieszkańcom - podkreślił po spotkaniu wojewoda małopolski.

Posiedzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji, straży i instytucji odbyło się w Imbramowicach (gm. Trzyciąż) leżących na obszarze, gdzie 12 lat temu wystąpiła katastrofalna szadź - z powodu zniszczenia sieci energetycznej przez dwa tygodnie tamtejsi mieszkańcy pozbawieni byli prądu. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak zaznaczył, przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 987 została uruchomiona, jak co roku, całodobowa infolinia, poprzez którą można uzyskać pomoc bądź zgłosić informację o osobie mogącej jej potrzebować.

Według przekazanych danych 170 małopolskich gmin zabezpieczyło na okres zimowy łącznie 1237 miejsc schronienia dla swoich mieszkańców. Znajdują się one głównie w schroniskach dla osób bezdomnych, noclegowniach i ogrzewalniach.

Gminy zapewniają swoim mieszkańcom także pomoc w formie gorącego posiłku czy niezbędnej odzieży. Przez Ośrodki Pomocy Społecznej może być przyznana pomoc w formie dofinansowania do zakupu opału, koców, śpiworów.

Drogowcy nie prześpią zimy?

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas posiedzenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w pełnej gotowości od 1 listopada utrzymuje w Małopolsce 249 jednostek sprzętu, w tym 149 solarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych, 50 jednostek do odśnieżania chodników, 36 ładowarek oraz 6 równiarek. 

Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem przed sezonem zimowym zostaną zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi z siatki z tworzyw sztucznych. Obejmą one odcinki dróg o łącznej długości 13,78 km.

Zapasy materiałów do zwalczania śliskości, głównie soli, a także uszorstniających, składowane są w 30 punktach na terenie województwa: w bazach materiałowo-sprzętowych oraz na dodatkowych składowiskach.

Zapewnione jest również zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Łączna liczba przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich sprzętu wynosi: 105 sztuk (piaskarki, solarki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników). Zgromadzono przy tym 26,8 tys. ton materiałów, takich jak sól drogowa, materiał uszorstniający, czy solanka.

Przedstawiciele straży pożarnej zaapelowali o rozwagę i ostrożność podczas zimowego ogrzewania domów. Według statystyk okres zimowy charakteryzuje się zwiększoną liczbą pożarów domów z powodu wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych, a także dużym ryzykiem zatruć tlenkiem węgla wydobywającym się z urządzeń grzewczych opalanych drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla.