Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje:

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.

2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:

- sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,

- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,

- sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),

- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.

4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:

- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma między nimi rys),

- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,

- czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),

- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,

- czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:

- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,

- jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),

- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i˙o˙wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i˙urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu

O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu)

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:

1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego:

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , (71) 346-32-41,

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, (52) 584-01-10

Lubelski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie, (81) 534-71-84 534-71-85

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim, (95) 711-56-53

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w Łodzi, (42) 637-47-33

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, (12)˙410-73-00

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie (22) 863-90-12

Opolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu (77) 441-44-15, 16 453-18-84

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, (17) 852-78-29

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, (85)˙748-12-70

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, (58) 305-19-79

Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, (32) 20-77-939

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, (41) 345-38-70

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, (89) 534-08-95 534-08-96

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, (61) 854-11-54

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, (91) 43-03-250