Maturzyści złożyli w tym roku wnioski o wgląd do ponad 30,4 tys. ocenionych arkuszy egzaminacyjnych. Najczęściej z języka polskiego na poziomie podstawowym, z matematyki na poziomie podstawowym, biologii, chemii i z polskiego na poziomie rozszerzonym – przekazała CKE.

Każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, ma prawo wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub ją podtrzymać.

Jeżeli maturzysta nadal kwestionuje wynik matury, pozostaje mu odwołanie się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W jego skład wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki. Wniosek o odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań niezweryfikowanych pozytywnie w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek ponownie rozpatruje OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie lub tylko część odpowiedzi lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

W odwołaniu do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zdający są zobowiązani wskazać konkretne zadania, w których przypadku nie zgadzają się z rozstrzygnięciem dyrektora OKE, dotyczącym oceny z egzaminu, uzasadnić swoje zdanie, wyjaśniając poprawność merytoryczną rozwiązania zadania i jego zgodność z poleceniem.

Maturzyści proszą o weryfikację

Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w 2022 r. zdający złożyli w OKE wnioski o wgląd do 30 418 arkuszy egzaminacyjnych. Po dokonaniu wglądu maturzyści zawnioskowali do dyrektora danej OKE o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatorów w przypadku 9136 arkuszy. Po weryfikacji sumy punktów przez drugiego egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora OKE, dyrektorzy OKE podjęli decyzję o zmianie wyniku w przypadku 2198 arkuszy. Jest to stan z 18 sierpnia br.

Najczęściej maturzyści występowali z wnioskiem o wgląd do arkuszy z języka polskiego na poziomie podstawowym - złożyli 5439 wniosków o wgląd. Złożono 2158 wniosków o weryfikację sumy punktów uzyskanych z egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym. Dyrektorzy OKE wydali 383 decyzje o zmianie wyniku.

Dużą liczbę wniosków o wgląd złożono także w odniesieniu do arkuszy: z matematyki na poziomie podstawowym, z biologii, z chemii i z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Złożono 5390 wniosków o wgląd do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki na poziomie podstawowym. Wniosków o weryfikację sumy punków uzyskanych z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym złożono 1240. Dyrektorzy OKE wydali 101 decyzji o zmianie wyniku.

Wniosków o wgląd do arkuszy egzaminacyjnych z biologii złożono 5305. Wniosków o weryfikację sumy punków uzyskanych z egzaminu z biologii złożono 2076. Dyrektorzy OKE wydali 569 decyzji o zmianie wyniku.

Wniosków o wgląd do arkuszy egzaminacyjnych z chemii złożono 4831. Wniosków o weryfikację sumy punktów uzyskanych z egzaminu z chemii złożono 1100. Dyrektorzy OKE wydali 409 decyzji o zmianie wyniku.

Wniosków o wgląd do arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie rozszerzonym złożono 2046. Wniosków o weryfikację sumy punków uzyskanych z egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym złożono 844. Dyrektorzy OKE wydali 145 decyzji o zmianie wyniku.

Po otrzymaniu negatywnego rozstrzygnięcia dyrektora OKE część maturzystów zwróciło się Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego o weryfikację oceny 911 zadań egzaminacyjnych. Członkowie Kolegium zdecydowali o przyznaniu punktów za rozwiązanie danego zadania w 33 przypadkach, najczęściej w zakresie języka polskiego na poziomie podstawowym - 8 zadań - i z biologii na poziomie rozszerzonym - 7 zadań. To stan z 26 sierpnia br.


Matura 2022

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - w związku z epidemią Covid-19 egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych musieli dodatkowo przystąpić do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Do egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2022 r. przystąpiło 269 490 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów - obywateli Ukrainy, których przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Maturę zdało w tym roku 229 045 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, czyli 85 proc.

Podobnie jak latach ubiegłych wraz z tegorocznymi absolwentami do egzaminów maturalnych przystąpili też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich były osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.