Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich, którzy wrócili do edukacji w trybie hybrydowym.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji od dziś uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w systemie hybrydowym. Do tej pory uczyli się oni zdalnie nieprzerwanie od 26 października.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z kolei uczą się stacjonarnie od 4 maja. Szkoły podstawowe mają też obowiązek organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w świetlicach. Przedszkolaki do zajęć stacjonarnych wróciły 19 kwietnia. 

Na czym polega system hybrydowy?

System hybrydowy ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu odbywają się na dotychczasowych zasadach - dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla szkół

W związku z rozpoczęciem przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich nauki w trybie hybrydowym Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne. Są one uaktualnioną wersją tych zasad, które obowiązywały w szkołach jesienią ubiegłego roku przed przejściem uczniów na naukę w trybie zdalnym.

W wytycznych przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są: 

  • dystans, 
  • dezynfekcja, 
  • higiena, 
  • noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych,
  • wietrzenie pomieszczeń.

Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których omówiono następujące zagadnienia: organizacja zajęć w szkole, higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

W wytycznych napisano m.in., że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (np. rower, hulajnoga).

"Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust" - napisano w wytycznych.

Maseczki w przestrzeni publicznej

Rekomenduje się w nich stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekomendowane są maseczki chirurgiczne.

"Obowiązuje ogólna zasada - każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych" - wskazano.

Podkreślono, że należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. "Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego" - zaznaczono "Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych" - podano.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

W rekomendacjach zwrócono uwagę, że w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia - np. nieangażowanie ich w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji - w miarę możliwości pracę zdalną.

Wytyczne dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych 

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.