Minister zdrowia wprowadza reglamentację leków Arechin i Plaquenil, ponieważ mogą okazać się przydatne w zwalczaniu COVID-19. Decyzja wydana w tej sprawie będzie obowiązywać od 2 kwietnia do odwołania.

Jak podał resort zdrowia, Arechin będzie dostępny wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych, które zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357) uprawniają pacjenta do wykupu tego leku na podstawie recepty z 30% odpłatnością. Z kolei Plaquenil będzie dostępny zgodnie ze wskazaniami określonymi w charakterystyce produktu leczniczego oraz we wskazaniach, które zgodnie z decyzjami administracyjnymi Ministra Zdrowia uprawniały świadczeniobiorcę do odpłatności ryczałtowej.

Resort podkreśla, że pacjenci będą mogli kupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty. Co ważne, leki będą wydawane też pacjentom w ściśle określony sposób. Pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie z wybraną apteką - najlepiej najbliższą swojego miejsca pobytu - i zarezerwować lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i numer PIN, a przy recepcie papierowej unikalny numer identyfikujący receptę).

Wprowadzone zostaje ograniczenie sprzedaży leków leków Arechin i Plaquenil jednemu pacjentowi. Jedna osoba może kupić maksymalnie dwa opakowania leku Arechin (30 tabletek) na 30 dni, a także jedno duże (60 tabletek) lub dwa małe (30 tabletek) opakowania Plaquenilu na 30 dni. 

"Pacjenci z rozpoznaną chorobą COVID-19 będą mogli być leczeni tymi lekami wyłącznie w szpitalach do tego przeznaczonych lub pod nadzorem tych szpitali (pacjenci pozostających w miejscach izolacji oraz pacjenci w izolacji domowej)" - podaje resort zdrowia.