"Mamy do czynienia jedynie z projektem ustawy dot. głosowania korespondencyjnego, zajmowanie stanowiska co do możliwego terminu rozpatrywania ustawy, jest w tym momencie przedwczesne" - oświadczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki w piśmie skierowanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwałby wszystkim wyborcom. Sejm ma się zająć tym projektem w piątek.

Elżbieta Witek (PiS) we wtorkowym orędziu zaapelowała do Tomasza Grodzkiego, aby Senat zajął się ustawą umożliwiającą korespondencyjne głosowania tak szybko, jak to możliwe, bo tylko wtedy przepisy mogłyby obowiązywać w dniu wyborów prezydenckich 10 maja.

Jak wynika z informacji PAP w środę do Grodzkiego dotarło pismo od marszałek Witek (datowane na 31 marca), w którym ponowiła ona swój apel i załączyła projekt ustawy.

W odpowiedzi do Witek, do której dotarła PAP, marszałek Grodzki napisał: Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku podniesionej przez Panią Marszałek kwestii mamy do czynienia jedynie z projektem aktu prawnego. Zajmowanie stanowiska co do możliwego terminu rozpatrywania przez Senat jest w tym momencie przedwczesne.

Jednocześnie podkreślam, że zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości
- dodał w piśmie Grodzki.

Co przewiduje projekt PiS?

Zgodnie ze złożonym we wtorek projektem PiS, w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. W myśl projektu, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Zgodnie z projektem, minister ds. aktywów państwowych - w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a także po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej - wyda rozporządzenie, w którym określi tryb odbierania kopert zwrotnych od wszystkich wyborców oraz dostarczania ich do odwodowych komisji wyborczych, a także tryb przekazania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Minister spraw zagranicznych - po zasięgnięciu opinii PKW - wyda rozporządzenie ws. przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą.

Projekt zakłada, że PKW określi w uchwale sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania i po jego zakończeniu, sposób postępowania z kopertami zwrotnymi: zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania oraz niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego.

Projektowane przepisy stanowią ponadto, że w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r., PKW może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.