Wraca obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających zza granicy do Polski. Jak ogłosił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski, rząd zadecydował o wprowadzeniu od 28 grudnia narodowej kwarantanny. W związku z tym – dotychczasowe obostrzenia zostają przedłużone do 17 stycznia, pojawia się też kilka nowych.

W związku z trwająca pandemią koronawirusa rząd zdecydował o wprowadzeniu narodowej  kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia.

Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski - "oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele, także na ruch służbowy". Wśród nowych obostrzeń znajduje się także zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową, czy zamknięcie galerii handlowych.

PEŁNĄ LISTĘ NOWYCH OBOSTRZEŃ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

W związku z wprowadzeniem narodowej kwarantanny rząd zdecydował o powrocie obowiązku przechodzenia 10-dniowej kwarantanny dla osób, które przyjeżdżają do Polski transportem zorganizowanym.

Kwarantanna po przyjeździe do kraju. Jak to funkcjonowało do tej pory?


10-dniowej kwarantannie do tej pory podlegały wyłącznie osoby, które przekraczają granicę RP stanowiącą jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Mowa nie tylko o granicach lądowych, ale również "granice morskie państw członkowskich, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem że nie stanowią one granic wewnętrznych". Oznacza to, że kwarantanną są objęte osoby przybywające do Polski np. z Turcji, Chin czy Stanów Zjednoczonych.

Od tej zasady wprowadzono jednak kilka wyjątków. Bez konieczności 10-dniowej kwarantanny przyjechać do naszego kraju mogą między innymi:

  • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski,
  • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
  • studenci, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
  • obywatele UE, Szwajcarii lub EOG (Czechy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej,
  • osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.