50 zł za przebieganie przez jezdnię, 300 zł za nieustąpienie pierwszeństwa, 100 złotych za jazdę bez włączonych świateł mijania. To tylko kilka punktów z nowego taryfikatora mandatów.

I PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd

* na przejściach dla pieszych 50 zł

* w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł

* wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł

* przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 zł

* niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł

* przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

- na obszarze zabudowanym 50 zł

- na obszarze niezabudowanym 100 zł

* zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł

* przebieganie przez jezdnię 50 zł

* chodzenie po torowisku 50 zł

* wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł

* naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50 zł

* naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł

* naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł

* naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł

* korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50 zł

* naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł

II PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

* zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł

* naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł

* nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 zł

* niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł

* przewożenie dziecka w pojeździe:

- poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150 zł

- w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150 zł

* kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł

* nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100 zł

* kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100 zł

* przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł

* korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł

* wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł

* niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł

* nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł

* brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł

Włączanie się do ruchu

* nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł

* uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 zł

* naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 zł

Prędkość i hamowanie

* przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

- do 10 km/godz. do 50 zł

- o 11-20 km/godz. 50-100 zł

- o 21-30 km/godz. 100-200 zł

- o 31-40 km/godz. 200-300 zł

- o 41-50 km/godz. 300-400 zł

- o 51 km/h i więcej 400-500 zł

* hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100-300 zł

* jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50-200 zł

* niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł

* przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu 36-41 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

* zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 zł

* zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł

* utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł

* nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 zł

* nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

* omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł

* omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł

* utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200 zł

* naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł

Wyprzedzanie

* wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł

* wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł

* naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:

- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 zł

- kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł

* naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 zł

* naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 zł

* naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 zł

* wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 zł

* wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 zł

* zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł

* niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100 zł

* wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł

* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 zł

* niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł

* naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł

* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 zł

* naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł

* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł

* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł

* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł

* naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

* niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł

* nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł

* używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł

* używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł

Holowanie

* holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł

* holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł

* holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł

* holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł

* holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł

* holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł

* naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

- niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł

- nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł

- brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł

- niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł

- niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

* naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 150 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny 100 zł

* naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 50 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 zł

* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 zł

* naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 zł

* pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 zł

* pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 zł

* naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 zł

* naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 zł

* naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50 zł

* naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 zł

* pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 zł

* naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

* naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

* cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

* wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 zł

* zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 zł

* nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 zł

* niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł

Zatrzymanie i postój

* zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300 zł

* niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 zł

* zatrzymywanie pojazdu:

- na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania 300 zł

- na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300 zł

- w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł

- na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł

- na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł

- w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 zł

- przy lewej krawędzi jezdni 100 zł

- na pasie między jezdniami 100 zł

- w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100 zł

- w odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł

- na drodze dla rowerów 100 zł

* brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł

* naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł

* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 zł

* naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300 zł

* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 zł

* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 zł

* naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł

* naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 zł

* naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów 200-300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

* jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł

* jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł

* jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł

* jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł

* nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł

* korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł

* naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł

* używanie "szperacza" podczas jazdy 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

* bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł

* używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł

* zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 zł

* zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł

* oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł

* używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł

* używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł

* wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200 zł

* naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł

- oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 zł

- kierującego innym pojazdem 200 zł

* naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł

* niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 zł

* naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 zł

* bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 zł

* ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 zł

* używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300 zł

* nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł

* umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 zł

* pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł

* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 zł

* przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150 zł

* niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200 zł

* naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł

* ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100-300 zł

Przewóz osób

* przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100-300 zł

* przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 zł

* naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100 zł

* naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł

* naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 zł

III KIERUJĄCY

* kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

- uprawnień do kierowania pojazdami 500 zł

- uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł

* kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł

* kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł

* za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł

IV INNE WYKROCZENIA

* samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400 zł

* używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł

* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł

* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

- pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200 zł

- pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 zł

* zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 zł

* samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100 zł

* wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 zł

* uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł

* uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200 zł

* naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500 zł

V ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

* niestosowanie się do znaków:

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 250 zł

- B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 250 zł

- C-12 "ruch okrężny" 250 zł

- B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." 150 zł

- B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100 zł

- B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" 100 zł

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 100 zł

- B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników 200 zł

- B-35 "zakaz postoju" 100 zł

- B-36 "zakaz zatrzymywania się" 100 zł

- B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." 100 zł

- B-39 "strefa ograniczonego postoju" 100 zł

- C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250 zł

- C-13 "droga dla rowerów" 100 zł

- C-14 "prędkość minimalna" 100 zł

- C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" 400 zł

- BT-1 "ograniczenie prędkości" 100 zł

* BT-3 "blokada zwrotnicy" 200 zł

- P-2 "linia pojedyncza ciągła" 100 zł

- P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200 zł

- P-4 "linia podwójna ciągła" 200 zł

- P-7b "linia krawędziowa ciągła" 100 zł

- P-17 "linia przystankowa" 100 zł

- C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" 200 zł

- P-21 "powierzchnia wyłączona" 100 zł

* niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 100 zł

* niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 zł

* naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

- D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" 100 zł

- D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100 zł

- D-18 lub D-18a "parking..." 100 zł

- D-18, D-18a lub D-18b "parking...:", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500 zł

- P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 500 zł

- D-19 "postój taksówek" 100 zł

- F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." 250 zł

- BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" 200 zł

- P-18 "stanowisko postojowe" 50 zł

- P-20 "koperta" 100 zł

* niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

- wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 100 zł

- kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100 zł

- kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 300-500 zł

VI ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500

* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500