Senat opowiedział się za poprawkami do ustaw podatkowych wprowadzających Polski Ład - flagowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków i rozszerzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 49 senatorów, 4 było przeciw, natomiast 46 wstrzymało się.

Kilkadziesiąt poprawek

Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy, z których duża część miała charakter redakcyjny i uściślający. Wśród przegłosowanych poprawek znalazło się: 

  • zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków, 
  • rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie,
  • wydłużenie vacatio legis przepisów - chodzi o to, aby zmiany w ramach Polskiego Ładu weszły w życie dopiero od 2023 roku, a nie 2022 roku.

Ponadto poparto zwiększenie podatku dla organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,2 proc. oraz rozszerzenie preferencji podatkowych na osoby posiadające co najmniej troje dzieci. Przychylono się też do poprawek wykluczających podwójne opodatkowanie w związku z wprowadzeniem tzw. podatku minimalnego od korporacji.

Na co senatorowie się nie zgodzili?

Senat nie przychylił się natomiast do poprawki doprecyzowującej, że opodatkowanie transakcji kapitałowych wewnątrz grupy, mających na celu obniżenie podatku, dotyczy spółek prawa handlowego (tym samym przepis nie obejmowałby spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych).

Odrzucono też propozycję wprowadzenie sankcji za zatajanie informacji wymaganych przepisami, a także poprawkę, która miała dać osobom korzystającym z tzw. ulgi na powrót podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Sejmu. Posłowie zdecydują czy poprawki Senatu znajdą się w ostatecznej wersji, zrobią to najpewniej w piątek, bo rządowi zależy na czasie. Premier deklarował, że prace skończą się do końca listopada, a ustawy musi jeszcze podpisać prezydent. 

Polski Ład w podatkach

Uchwalona 1 października nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, m.in.:

  • podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł, 
  • likwiduje odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzając tzw. ulgę dla klasy średniej), 
  • zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom,
  • wprowadza tzw. podatek minimalny od korporacji.