Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. Dwie trzecie (66 proc.) badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian. W ostatnim miesiącu wskaźnik zmalał o 4 punkty procentowe - wynika ze styczniowego badania Kantar.

W dniach 29 stycznia - 3 lutego 2021 roku Kantar przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. W komunikacie zaprezentowano wyniki uzyskane w styczniu, zestawione z danymi z ostatnich miesięcy.

Z badania Kantar wynika, że dwie trzecie (66 proc.) badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 19 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. 15 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska. W porównaniu do wyników otrzymanych w grudniu odnotowano niewielkie zmiany. Zauważalny jest wzrost odsetka osób, które negatywnie oceniają kierunek zmian (o 4 punkty procentowe) oraz spadek odsetka tych, którzy nie mają zdania na ten temat (o 4 punkty procentowe). Odsetek osób pozytywnie oceniających kierunek zmian nie uległ zmianie. Jedynie niespełna co piąty Polak (19 proc.) dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju. Przeciwnego zdania jest dwie trzecie badanych (66 proc.), natomiast 15 proc. respondentów nie potrafi ocenić kierunku biegu spraw.

Gospodarka w kryzysie?

Badania wskazują, że prawie czterech na pięciu Polaków (79 proc.) jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (44 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 35 proc. badanych.

Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 15 proc. respondentów. Ich zdaniem polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego (13 proc. ogółu) lub dynamicznego (2 proc. ogółu) rozwoju. W porównaniu do wyników z grudnia, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie zwiększył się o 7 punktów procentowych. W przypadku odsetka osób, które twierdzą, że polska gospodarka się rozwija, odnotowano spadek o 6 punktów procentowych, a udział osób, którzy nie mają zdania na ten temat, spadł o 1 punkt procentowy.

31 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. Jedynie 16 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 14 proc. będzie to pewna poprawa, a według 2 proc. nastąpi wyraźna poprawa.

46 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 15 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 31 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. W porównaniu do wyników z grudnia, opinie Polaków uległy zmianie. Zmalał odsetek osób, które twierdzą, że nastąpi poprawa (o 1 punkt procentowy) oraz badanych przewidujących brak zmian (o 2 punkty procentowe). Wzrósł natomiast odsetek osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie się materialnych warunków życia (o 3 punkty procentowe). Procent osób, które nie potrafią wyrazić swojego zdania nie uległ zmianie.

Praca na wyciągnięcie ręki?

Stopa bezrobocia w Polsce od ponad czterech lat (od czerwca 2016 r.) utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. Jednakże sytuacja związana z epidemią koronawirusa częściowo zmieniła sytuację na rynku pracy i postrzeganie możliwości znalezienia pracy.

39 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 35 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 4 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Jednak 49 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy. W stosunku do wyników z grudnia opinie Polaków o rynku pracy zmieniły się. O 6 punktów procentowych spadł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę, natomiast o 3 punkty procentowe wzrósł udział osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Badanie przeprowadzono ma reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1011 mieszkańców w wieku 15 i więcej lat za pomocą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI).