Sejm, który w środę o godz. 10:00 rozpocznie trzydniowe posiedzenie, zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, rozszerzającym granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren.

Sejm, który w środę o godz. 10:00 rozpocznie trzydniowe posiedzenie, zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, rozszerzającym granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren.
Zdjęcie ilustracyjne /Kamil Młodawski /RMF FM

Projekt zmian Kodeksu karnego przewiduje, że karom nie podlegałby ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące - czyli sposób obrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Według rządu nowa regulacja jest konieczna, bo niejednokrotnie dochodziło do pociągania do odpowiedzialności karnej osoby, która odpierając zamach napastnika, naruszała jego dobra prawne. Rząd ocenił, że nie powinno dochodzić do uprzywilejowania napastnika kosztem napadniętego, a prawo nie może chronić osoby, która dopuszcza się przestępstwa. Zdaniem rządu obawa przed konsekwencjami prawnymi nie powinna też zniechęcać obywateli do przeciwdziałania aktom bezprawia.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że "propozycja zmian, to kolejny sygnał dla obywateli, że państwo będzie stać po ich stronie", dla napastników - "że muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą życia, gdy dopuszczają się przestępczego zamachu", a dla organów ścigania - by podchodziły do tych spraw z "należytą wrażliwością".

Rynek mocy

Posłowie zajmą się także rządowym projektem ustawy o rynku mocy, który wprowadza w Polsce dwutowarowy rynek energii elektrycznej - towarami będą energia i moc. Ma to skłonić wytwórców energii do budowy nowych źródeł.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki.

Sejm będzie również debatować nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Proponowane przepisy nakładają na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązek przekazywania do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) danych dot. skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów suszu.

Hipoteka na nieruchomości

Projekt zakłada wprowadzenie nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego - hipoteki na nieruchomości. Ponadto obniża do 15 mln zł górną granicę zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego - obecnie to 30 mln zł.

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakłada on m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł oraz podniesienie limitu ulgi podatkowej dla twórców.

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wprowadza on zmiany w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji: podręcznikowej, przedszkolnej, dotacji dla szkół dla dorosłych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W porządku obrad znalazł się też rządowy projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ma ona być publiczną siecią telekomunikacyjną, za pomocą której operator tej sieci będzie dostarczał szkołom podstawowym i ponadpodstawowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz usługi szeroko pojętego bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego.

Sejm zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r.(ustawa okołobudżetowa).

Zakłada ona m.in. utrzymanie na poziomie ustalonym na 2017 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także pracowników uczelni publicznych. Ze środków funduszu finansowane będą staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Podstawowa opieka zdrowotna

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z projektem, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ miałby też współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Nowa ustawa ma zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną adekwatną do ich wieku i płci, a także badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który zakłada, że w przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju.

Sejm zajmie się też poselskim projektem zmian w ustawie o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach. Projekt wprowadza przepisy, których celem jest skuteczna pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych repatriantów oraz objęcie pomocą finansową całych rodzin repatriantów, a nie jej poszczególnych członków. Wprowadza też koncepcję "najbliższej rodziny repatrianta".


(ł)