Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z nią podwyższone zostały do 50 tysięcy euro stuprocentowe gwarancje dla depozytów bankowych.

Zgodnie z nowelizacją, na którą składały się propozycje rządu i posłów, stuprocentowe gwarancje na sumę odpowiadającą 50 tysiącom euro dla depozytów bankowych będą obowiązywać bezterminowo. Kwota gwarancji dotyczy jednej osoby i jest przypisana do depozytów w jednym tylko banku. Kwota gwarancji ulega natomiast podwojeniu, gdyby konto jest przypisane np. do małżonków. Jeżeli natomiast dana osoba posiadała lokaty w dziesięciu bankach, na kwoty 50 tysięcy euro w każdym, to w sumie otrzymała gwarancje na kwotę 500 tysięcy euro.

Nowelizacja zmniejsza ponadto liczbę członków Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Będzie się on składał z przewodniczącego oraz siedmiu członków. Po dwóch będą powoływać minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego i Związek Banków Polskich, a jednego - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami rada miała 10 członków. Po trzech członków powoływali minister finansów i ZBP, a czterech - prezes NBP. Kaczyński zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego te przepisy nowelizacji ustawy o BFG.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zaś przepisy dotyczące gwarancji - w dniu ogłoszenia.